Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 12 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 40,060,467 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,692 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 301.01 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 95%


➡️(12 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,692 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 379 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 178 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 301.01 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.3% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 114.5 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 40,060,467 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 57.55%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,692 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 12 กันยายน 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 40,060,467 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 27,194,487 โดส (41% ของประชากร)
        - เข็มสอง 12,251,011 โดส (18.5% ของประชากร)
        - เข็มสาม 614,969 โดส (0.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 12 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 40,060,467 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 428,605 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 638,970 โดส/วัน3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 13,106,180 โดส
        - เข็มที่ 2 3,494,993 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 10,113,098 โดส
        - เข็มที่ 2 6,955,685 โดส
        - เข็มที่ 3 216,719 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 3,584,217 โดส
        - เข็มที่ 2 1,579,400 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 390,992 โดส
        - เข็มที่ 2 220,933 โดส
        - เข็มที่ 3 398,250 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 124.2% เข็มที่2 114.3% เข็มที่3 86.4%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 58.5% เข็มที่2 42.2% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 68.5% เข็มที่2 44.2% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 50.1% เข็มที่1 19.6% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 54.7% เข็มที่2 23.6% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 51.6% เข็มที่2 19.8% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 11.1% เข็มที่2 3.5% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 54.4% เข็มที่2 24.5% เข็มที่3 1.2%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 73.9% เข็มที่2 28.4% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 95% เข็มที่2 35.6% เข็มที่3 1.9%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 57.6% เข็มที่2 19.5% เข็มที่3 0.6%
        - นนทบุรี เข็มที่1 56.9% เข็มที่2 21.2% เข็มที่3 0.7%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 52.1% เข็มที่2 26.2% เข็มที่3 0.6%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 47.9% เข็มที่2 23% เข็มที่3 0.8%
        - นครปฐม เข็มที่1 36% เข็มที่2 13.2% เข็มที่3 0.7%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 28.4% เข็มที่2 14% เข็มที่3 0.7%
        - นครศรีราชสีมา เข็มที่1 30.3% เข็มที่2 13.7% เข็มที่3 0.7%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 58.8% เข็มที่2 21.6% เข็มที่3 0.6%
        - ชลบุรี เข็มที่1 53.2% เข็มที่2 21.7% เข็มที่3 1%
        - เพชรบุรี เข็มที่1 42% เข็มที่2 17.9% เข็มที่3 0.8%
        - ยะลา เข็มที่1 40.7% เข็มที่2 16.4% เข็มที่3 0.7%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 46.6% เข็มที่2 13.7% เข็มที่3 0.5%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 301,011,493 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 114,500,929 โดส (26.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. ไทย จำนวน 40,060,467 โดส (41.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     3. มาเลเซีย จำนวน 38,260,575 โดส (65.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 37,728,114 โดส (19.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. เวียดนาม จำนวน 27,108,588 โดส (22.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     6. กัมพูชา จำนวน 21,630,599 โดส (67.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. สิงคโปร์ จำนวน 8,963,404 โดส (77.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 7,868,906 โดส (8.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 4,518,410 โดส (36.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 371,501 โดส (53.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.22%
     2. ยุโรป 12.12%
     3. อเมริกาเหนือ 10.20%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.88%
     5. แอฟริกา 2.09%
     6. โอเชียเนีย 0.49%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,135.24 ล้านโดส (76.3% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 738.04 ล้านโดส (27%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 379.47 ล้านโดส (59.3%)
     4. บราซิล จำนวน 208.29 ล้านโดส (50.6%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 141.43 ล้านโดส (56%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
     1. มัลดีฟส์ (93.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (87.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (84.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อุรุกวัย (84.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. กาตาร์ (81.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. อิสราเอล (79.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     7. ชิลี (78.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     8. สิงคโปร์ (77.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     9. จีน (76.3%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
     10. เดนมาร์ก (75.1%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น