Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 17 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 43,342,103 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,851 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 322.15 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 96.8%


➡️(17 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,851 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 31.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 383 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 180 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 322.15 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 121.54 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 43,342,103 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 58.02%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,851 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 43,342,103 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 28,436,015โดส (43% ของประชากร)
        - เข็มสอง 14,285,995 โดส (21.6% ของประชากร)
        - เข็มสาม 620,093 โดส (0.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 17 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 43,342,103 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 864,589 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 
638,392 โดส/วัน3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 13,909,890 โดส
        - เข็มที่ 2 3,498,705 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 10,178,705 โดส
        - เข็มที่ 2 8,455,340 โดส
        - เข็มที่ 3 218,360 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 3,934,980 โดส
        - เข็มที่ 2 1,995,275 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 412,440 โดส
        - เข็มที่ 2 336,916 โดส
        - เข็มที่ 3 401,733 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 124.2% เข็มที่2 115.8% เข็มที่3 87.1%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 59.4% เข็มที่2 44.6% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 69.8% เข็มที่2 48.2% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 52.3% เข็มที่1 23.9% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 57.6% เข็มที่2 27.6% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 53.6% เข็มที่2 24.7% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 11.9% เข็มที่2 5.3% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 56.9% เข็มที่2 28.6% เข็มที่3 1.2%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 75.5% เข็มที่2 32.6% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 96.8% เข็มที่2 39.9% เข็มที่3 1.9%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 59.4% เข็มที่2 24.5% เข็มที่3 0.6%
        - นนทบุรี เข็มที่1 58.7% เข็มที่2 26.1% เข็มที่3 0.7%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 54.2% เข็มที่2 29.5% เข็มที่3 0.6%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 48.4% เข็มที่2 26.4% เข็มที่3 0.8%
        - นครปฐม เข็มที่1 37.4% เข็มที่2 16.9% เข็มที่3 0.7%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 30.1% เข็มที่2 16.5% เข็มที่3 0.7%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 60.8% เข็มที่2 26% เข็มที่3 0.6%
        - ชลบุรี เข็มที่1 57.3% เข็มที่2 26.1% เข็มที่3 1%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 48.5% เข็มที่2 19.8% เข็มที่3 0.5%
        - เพชรบุรี เข็มที่1 43.3% เข็มที่2 24% เข็มที่3 0.8%
        - ยะลา เข็มที่1 42.7% เข็มที่2 18.7% เข็มที่3 0.7%
        - สงขลา เข็มที่1 36.4% เข็มที่2 21.3% เข็มที่3 1.2%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 322,155,929 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 121,542,203 โดส (28.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. ไทย จำนวน 43,342,103 โดส (43%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 40,518,845 โดส (20.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. มาเลเซีย จำนวน 39,685,414 โดส (66.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     5. เวียดนาม จำนวน 32,296,517 โดส (27%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     6. กัมพูชา จำนวน 22,338,084 โดส (68.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. สิงคโปร์ จำนวน 9,060,157 โดส (77.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 8,356,673 โดส (9.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 4,630,331 โดส (37.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 385,602 โดส (53.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.35%
     2. ยุโรป 11.91%
     3. อเมริกาเหนือ 10.08%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.93%
     5. แอฟริกา 2.22%
     6. โอเชียเนีย 0.51%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
     1. จีน จำนวน 2,156.94 ล้านโดส (77% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 772.05 ล้านโดส (28.2%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 383.04 ล้านโดส (59.8%)
     4. บราซิล จำนวน 216.61 ล้านโดส (52.5%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 148.78 ล้านโดส (58.9%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
     1. มัลดีฟส์ (96.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (89.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (85.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อุรุกวัย (84.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. กาตาร์ (82.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. อิสราเอล (80.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     7. ชิลี (79.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     8. สิงคโปร์ (77.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     9. จีน (77.0%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
     10. โปรตุเกส (75.6%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น