Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.


จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์      +573 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 18,778 ราย)
-อินโดนีเซีย  +395 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 11,587 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +262 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 9,485 ราย)
-มาเลเซีย       +55 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,353 ราย)
-ไทย              +18 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,987 ราย)
-พม่า                +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 155 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 271 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น