Breaking News

สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก

สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563


วันนี้มีผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกแล้วมากกว่า 5,000,000 คน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มากกว่า 100,000 คนในวันเดียว

▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร
▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
▶️อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร
▶️อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น