Breaking News

KICK OFF แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ปีที่ 2


ขอเชิญร่วมรับชม รับฟัง การประชุมแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ปีที่ 2 เตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตน้ำหลังโควิด-19 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ (น้ำจากฟ้า น้ำผิวดิน น้ำบาดาล) ให้มีประสิทธิภาพในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลาและสถานที่ ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
Meeting ID : 934 2506 2074
Password: 1234


หรือรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้ที่ Facebook Fanpage : ODU 2021

ดำเนินการโดย : หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว
#ODU #spearhead #บริหารจัดการน้ำ


ไม่มีความคิดเห็น