Breaking News

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍


🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลไปแล้ว 6,161,179 ตัวอย่าง คิดเป็น 88,069 ตัวอย่าง ต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564▶️ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 22 พฤษภาคม 2564 ได้ตรวจไปแล้ว 456,152 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจำนวน 306 ห้องปฏิบัติการ📚แหล่งข้อมูล:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น