Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศผลแพทย์ผิวหนังโดดเด่นประจำปี 2565


ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าจากการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 46 ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ทางออนไลน์ “Dermatology of The New Normal” ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ผิวหนังโดดเด่นและคัดเลือกแพทย์ผิวหนังโดดเด่นทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย


1. แพทย์ผิวหนังดีเด่นด้านครูแพทย์
ได้แก่ รศ.นพ.นภดล นพคุณ ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานโดดเด่น ได้แก่ การผลิตงานผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยมีงานวิจัยจำนวน 37 เรื่อง และบทความในตำรา จำนวน 28 เรื่อง โดย รศ.นพ.นภดล นพคุณ ได้ทุ่มเทพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้กับวงการผิวหนังในประเทศไทย โดยเป็นกรรมการสมาคมแพทย์ผิวหนังฯถึง 4 วาระ นอกจากนี้ยังเป็นครูแพทย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านคุณธรรม, การปฏิบัติตนและความเสียสละแก่ลูกศิษย์ทุกระดับ ตั้งแต่แพทย์ประจำบ้านจนถึงนิสิตแพทย์ นอกจากนั้นยังมีจรรยาบรรณความเป็นครูแพทย์ที่เป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์ มีความตั้งใจถ่ายทอดความรู้ด้านผิวหนังให้แก่ลูกศิษย์จากทุกสถาบันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ได้รับเชิญไปบรรยายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาและได้รับรางวัลศาสตราภิชานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2. แพทย์ผิวหนังดีเด่นด้านการบริหารชุมชน
ได้แก่ พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ปัจจุบันทำงาน เป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำศูนย์สาธิตบริการโรคผิวหนัง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานโดดเด่นในด้านโรคเรื้อน และการให้บริการชุมชนด้านการรักษาส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสภาพ ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน โดยมีผู้เข้ารับการบริการประมาณ 400-500 ราย นอกจากนี้ยังทำงานให้กับศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาระบบการค้นหา วินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อีเมล ไลน์ และวิดีโอคอล, การศึกษาวิจัยโรคพิษสารหนูเรื้อรัง และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโรคพิษสารหนูเรื้อรัง อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, งานจิตอาสาในชุมชนและสนับสนุนและพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายให้จัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้กระทบจากโรคเรื้อน, โรคเอดส์และภัยสุขภาพอื่น ๆ ในชุมชน


3. แพทย์ผิวหนังรุ่นใหม่โดดเด่น
ได้แก่ รศ.พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี ปัจจุบันทำงาน สาขาวิชาภูมิแพ้ผิวหนังและอิมมูโนวิทยา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผลงานโดดเด่น ได้แก่ ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติจำนวน 59 เรื่อง, มีความพากเพียรมุ่งมั่นตั้งใจ, มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย, ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ดูแลผู้ป่วยสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เป็นจำนวนมาก, มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา, มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และสถาบัน ปัจจุบันอาจารย์ได้ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ แล้ว รอการโปรดเกล้าฯ นอกจากนี้อาจารย์ยังมีการทำกิจกรรมสู่ชุมชน รณรงค์เรื่องโรคสะเก็ดเงินและเรื่องของลมพิษ อีกด้วย 


4. แพทย์ผิวหนังรุ่นใหม่โดดเด่น
ได้แก่ รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน ปัจจุบันทำงาน สาขาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันอาจารย์ได้ตำแหน่ง ศาสตราจารย์แล้ว รอการโปรดเกล้าฯ ผลงานโดดเด่น ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในวงการวิชาชีพ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รวม 54 เรื่อง, การบรรยายทางวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศ แต่งตำราโรคผิวหนังฯ 7 เล่ม, มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน มีระเบียบวินัยเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน, ชอบลงมือทำ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน, มีผลงานตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก, ผลงานการแต่งตำรา เป็นบรรณาธิการตำราต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2559 -2565 และยังเป็นผู้บรรยายในงานประชุมระดับนานาชาติ


ไม่มีความคิดเห็น