Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 16 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 64,139,022 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,641 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 448.06 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (104.2%)


➡️(16 ตุลาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,641 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 26.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 405 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 188 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 448.06 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (80.3% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 168.83 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 64,139,022 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.73%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,641 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 64,139,022 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 36,955,020 โดส (55.8% ของประชากร)
        - เข็มสอง 25,287,543 โดส (38.2% ของประชากร)
        - เข็มสาม 1,896,459 โดส (2.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 16 ต.ต. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 64,139,022 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 524,670 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 690,036 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 18,258,352 โดส
        - เข็มที่ 2 3,517,643 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 10,523,996 โดส
        - เข็มที่ 2 16,850,317 โดส
        - เข็มที่ 3 1,403,074 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 6,204,437 โดส
        - เข็มที่ 2 4,372,826 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 1,968,235 โดส
        - เข็มที่ 2 546,757 โดส
        - เข็มที่ 3 493,385 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.4% เข็มที่2 119.8% เข็มที่3 91.4%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 63.1% เข็มที่2 56.7% เข็มที่3 10.2%
     - อสม เข็มที่1 73.7% เข็มที่2 65.6% เข็มที่3 8.1%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 64.2% เข็มที่1 47% เข็มที่3 1.8%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 48.6% เข็มที่2 31.4% เข็มที่3 1.8%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 60.9% เข็มที่2 47.5% เข็มที่3 0.4%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 14.7% เข็มที่2 10.1% เข็มที่3 0.1%
     - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 20.2% เข็มที่2 0.2% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 51.3% เข็มที่2 35.1% เข็มที่3 2.6%5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

     1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 104.2% เข็มที่2 67.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.5% เข็มที่2 51.4%
     2. ภูเก็ต เข็มที่1 80.7% เข็มที่2 76% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.5% เข็มที่2 67.7%
     3. ชลบุรี เข็มที่1 74.3% เข็มที่2 53.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.4% เข็มที่2 55.9%
     4. สมุทรปราการ เข็มที่1 70.4% เข็มที่2 49.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 90.8% เข็มที่2 68.4%
     5. พังงา เข็มที่1 59% เข็มที่2 49.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 70.1% เข็มที่2 59.4%
     6. ระนอง เข็มที่1 57.4% เข็มที่2 49.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 73.2% เข็มที่2 67.7%
     7. เพชรบุรี เข็มที่1 55.6% เข็มที่2 40.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 61.3% เข็มที่2 51.4%
     8. ระยอง เข็มที่1 53.8% เข็มที่2 37.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 60.8% เข็มที่2 47.6%
     9. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 51.1% เข็มที่2 40.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 64.1% เข็มที่2 56.5%
     10. บุรีรัมย์ เข็มที่1 50.6% เข็มที่2 36.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 66.8% เข็มที่2 45.6%
     11. เชียงใหม่ เข็มที่1 48.7% เข็มที่2 33.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 61.8% เข็มที่2 51.3%
     12. ตราด เข็มที่1 47.5% เข็มที่2 33.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 59.3% เข็มที่2 53.3%
     13. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 46.5% เข็มที่2 31.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 66.3% เข็มที่2 53.2%
     16. กระบี่ เข็มที่1 44.8% เข็มที่2 36.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 64.8% เข็มที่2 56.4%
     17. หนองคาย เข็มที่1 41% เข็มที่2 27.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 58.8% เข็มที่2 40.3%
     18. อุดรธานี เข็มที่1 40.2%เข็มที่2 24.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 69.3% เข็มที่2 52.6%
     19. เลย เข็มที่1 38.8% เข็มที่2 25.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 54.9% เข็มที่2 41%

     รวม เข็มที่1 71.9% เข็มที่2 49.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 73.1% เข็มที่2 52.6%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 448,066,489 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 168,836,886 โดส (38.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. ไทย จำนวน 64,139,022 โดส (55.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     3. เวียดนาม จำนวน 59,003,239 โดส (42.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 51,482,063 โดส (24.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. มาเลเซีย จำนวน 46,633,404 (75.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. กัมพูชา จำนวน 27,289,087 โดส (80.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 14,793,239 โดส (19.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     8. สิงคโปร์ จำนวน 9,762,128 โดส (78.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 5,563,726 โดส (42.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 563,695 โดส (77%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.87%
     2. ยุโรป 10.87%
     3. อเมริกาเหนือ 9.52%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.18%
     5. แอฟริกา 2.96%
     6. โอเชียเนีย 0.60%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,228.31 ล้านโดส (79.6% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 972.36 ล้านโดส (35.6%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 405.44 ล้านโดส (63.3%)
     4. บราซิล จำนวน 254.48 ล้านโดส (61.6%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 178.26 ล้านโดส (70.6%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (103.2%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
     2. มัลดีฟส์ (99.6% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (96%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. อุรุกวัย (92%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. บาห์เรน (90.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     6. ชิลี (88.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
     7. อิสราเอล (86.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     8. กาตาร์ (85.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     9. จีน (79.6%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
     10. สิงคโปร์ (78.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น