Breaking News

NT ชูศักยภาพแกร่งหลังควบรวมกิจการ


กระบวนการควบรวมองค์กรขนาดใหญ่ ต้องอาศัยเวลาและการขับเคลื่อนในการดำเนินการในการหลอมรวมสองหน่วยงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ การลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน การใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐด้านโทรคมนาคมสื่อสารให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นกลไกหลักสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

จากการผนึกกำลังกันของสององค์กร ส่งผลให้ NT กลายเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ครบวงจรมากที่สุด โดยมีทรัพยากรหลัก ไม่ว่าจะเป็น เสาโทรคมนาคมทั่วประเทศ กว่า 25,000 ต้น เคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่สามารถเชื่อมต่อไปยังทุกทวีปทั่วโลก ท่อร้อยสายใต้ดินกว่า 4,000 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วนำแสงจำนวน 4 ล้านคอร์กิโลเมตร ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ โดยมีจำนวน 13 แห่งให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ คลื่น 5G ที่ให้บริการ 6 ย่านความถี่ ปริมาณรวม 600 MHz และระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ด้วยเหตุนี้ จึงมั่นใจว่า NT มีศักยภาพพร้อมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโทรคมนาคม โดยได้วางโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลัก อาทิ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจบรอดแบนด์ ธุรกิจสื่อสาร ไร้สาย และธุรกิจดิจิทัล

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
ปัจจุบัน NT เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลความเร็วสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมรวมถึงระบบโครงข่ายครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา NT เร่งเดินหน้าบูรณาการทรัพย์สินร่วมกัน โดยเฉพาะโครงข่ายบรอดแบนด์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็น สายไฟเบอร์ออฟติก อุปกรณ์โครงข่าย ทีมช่าง ตลอดจนศูนย์บริการลูกค้า โดยริเริ่ม“ราชบุรีโมเดล”ภายใต้โครงการ Dual Network Solution ซึ่งเป็นการรวม 2 บริการบรอดแบนด์ให้เป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ต้นถึงปลายน้ำ ช่วยเพิ่มฐานลูกค้า ลดความซ้ำซ้อนการลงทุน และมีประสิทธิภาพในการบริการดียิ่งขึ้น

คณะทำงานบรอดแบนด์ได้ศึกษารูปแบบโครงข่าย และการให้บริการ รวมถึงเรื่องมาตรฐานด้านโครงข่าย อุปกรณ์ ตลอดจนมาตรฐานงานติดตั้งและการแก้ไขเหตุเสียขัดข้องเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน และทำให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด

“ราชบุรีโมเดล” จึงนับเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมแรกของ NT หลังจากควบรวมกิจการ ซึ่งความสำเร็จในการผสานการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทำให้ NT มีความเชื่อมั่นที่จะขยายผลต่อเนื่องไปสู่ศูนย์บริการกว่า 500 แห่งทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ NT มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแผนเดียวกัน ทำงานบน KPI เดียวกัน และมีการนำเสนอขายบริการร่วมกันภายใต้แบรนด์ NT เพื่อเป็นอาวุธสำคัญในการเป็นที่หนึ่งเหนือคู่แข่งในตลาดให้ได้ 

นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจดิจิทัล NT ยังเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาประเทศ เช่น โครงการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฉาง ให้กลายเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยการสร้างชุมชนปลอดภัย สิ่งแวดล้อมชุมชนยั่งยืน ตลอดจนบริการด้านสาธารณสุขและระบบสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยเทคโนโลยี 5G แห่งแรกของประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น