Breaking News

กรุงศรีติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 เป็นปีที่ 6


กรุงเทพฯ
(25 ตุลาคม 2564) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน) โดย นายพูนสิทธิ์
ว่องธวัชชัย
(ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยกรุงศรีได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 6 แล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการการบูรณาการทุกมิติด้าน ESG เข้ากับกระบวนการดำเนินงานตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น