Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 24 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 70,279,624 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,844 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 489.6 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (107.2%)


➡️(24 ตุลาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,844 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 29.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 413 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 190 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 489.6 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (80.8% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 180.5 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 70,279,624 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.04%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,844 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 70,279,624 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 39,881,034 โดส (60.3% ของประชากร)
        - เข็มสอง 28,276,165 โดส (42.7% ของประชากร)
        - เข็มสาม 2,122,425 โดส (3.2% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 24 ต.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 70,279,624 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 356,084 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 725,269 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 19,492,550 โดส
        - เข็มที่ 2 3,523,175 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 10,616,997 โดส
        - เข็มที่ 2 19,057,452 โดส
        - เข็มที่ 3 1,615,683 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 6,502,334 โดส
        - เข็มที่ 2 5,139,073 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 3,269,153 โดส
        - เข็มที่ 2 556,465 โดส
        - เข็มที่ 3 506,742 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.6% เข็มที่2 120.3% เข็มที่3 92.3%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 63.7% เข็มที่2 58.5% เข็มที่3 12.4%
     - อสม เข็มที่1 74.8% เข็มที่2 68.3% เข็มที่3 9.5%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 66.6% เข็มที่1 52.2% เข็มที่3 2.1%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 52.7% เข็มที่2 35.9% เข็มที่3 2.1%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 62.4% เข็มที่2 51.8% เข็มที่3 0.5%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 15.3% เข็มที่2 10.9% เข็มที่3 0.1%
     - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 35.3% เข็มที่2 0.2% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 55.4% เข็มที่2 39.3% เข็มที่3 2.9%5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

     1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 107.2% เข็มที่2 74.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 81% เข็มที่2 59.2%
     2. ภูเก็ต เข็มที่1 82.7% เข็มที่2 77% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 72.3% เข็มที่2 68.8%
     3. ชลบุรี เข็มที่1 79.2% เข็มที่2 61% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 72.9% เข็มที่2 62.8%
     4. สมุทรปราการ เข็มที่1 72.3% เข็มที่2 55.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 91.5% เข็มที่2 75%
     5. พังงา เข็มที่1 63.7% เข็มที่2 52.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 72% เข็มที่2 65%
     6. ระนอง เข็มที่1 62.1% เข็มที่2 50.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 73.6% เข็มที่2 69.1%
     7. กระบี่ เข็มที่1 58.7% เข็มที่2 34.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.5% เข็มที่2 56.3%
     8. เพชรบุรี เข็มที่1 57.8% เข็มที่2 44.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 62.2% เข็มที่2 54.4%
     9. ระยอง เข็มที่1 57.2% เข็มที่2 41.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 62% เข็มที่2 51.8%
     10. เชียงใหม่ เข็มที่1 56.8% เข็มที่2 38.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 66.3% เข็มที่2 55.2%
     11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 55.4% เข็มที่2 43.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 65.6% เข็มที่2 58.8%
     12. บุรีรัมย์ เข็มที่1 54.4% เข็มที่2 38.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 69.3% เข็มที่2 47.4%
     13. ตราด เข็มที่1 52.7% เข็มที่2 37.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 61.2% เข็มที่2 55.2%
     14. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 49.1% เข็มที่2 39.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 66.5% เข็มที่2 59.3%
     15. เลย เข็มที่1 45.4% เข็มที่2 29.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 60.4% เข็มที่2 45.4%
     16. หนองคาย เข็มที่1 45.4% เข็มที่2 30.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 63.6% เข็มที่2 47.3%
     17. อุดรธานี เข็มที่1 44.7%เข็มที่2 29.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 72.4% เข็มที่2 59%

     รวม เข็มที่1 76% เข็มที่2 54.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 74.8% เข็มที่2 58.4%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 489,654,447 โดส ได้แก่
     1. อินโดนีเซีย จำนวน 180,513,797 โดส (40.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 71,889,209 โดส (52.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ไทย จำนวน 70,279,624 โดส (60.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 55,168,455 โดส (26.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. มาเลเซีย จำนวน 48,944,761 (77.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. กัมพูชา จำนวน 28,296,629 โดส (80.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 18,089,109 โดส (22.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     8. สิงคโปร์ จำนวน 9,956,488 โดส (78.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 5,928,169 โดส (43.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 588,206 โดส (78.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.99%
     2. ยุโรป 10.85%
     3. อเมริกาเหนือ 9.61%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.25%
     5. แอฟริกา 2.68%
     6. โอเชียเนีย 0.62%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,240.55 ล้านโดส (80% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 1,021.35 ล้านโดส (37.3%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 412.86 ล้านโดส (64.4%)
     4. บราซิล จำนวน 266.23 ล้านโดส (64.4%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 183.34 ล้านโดส (72.6%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (110.7%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
     2. มัลดีฟส์ (100.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (97.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. อุรุกวัย (93%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. บาห์เรน (92.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     6. ชิลี (91.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
     7. อิสราเอล (87.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     8. กาตาร์ (86%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     9. กัมพูชา (80.8%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
     10. จีน (80%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น