Breaking News

Dow และพันธมิตร ร่วมกับ ทช. โชว์นวัตกรรมลดขยะพลาสติก สร้างแนวคิด ‘พลาสติก…ไม่ใช่ขยะ’


ระยอง – 18 ตุลาคม 2564
- กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดแสดงพื้นที่สาธิตการจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม ในโอกาสการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ป่าในเมืองโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สวนสาธารณะโขดปอ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเดินหน้าสร้างความตระหนักและเปลี่ยนมุมมองให้ชุมชนเห็นพลาสติกใช้แล้วเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า พร้อมกับสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเก็บพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนขยะทะเลเป็นวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เชิงพาณิชย์ และจัดสร้างจักรยานเก็บขยะในน้ำ ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)


ในการนี้ Dow ได้นำนวัตกรรมบล็อคปูพื้นคอนกรีตผสมพลาสติกจากขยะทะเลและขยะชุมชน ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาใช้ปรับภูมิทัศน์ของป่าในเมืองโขดปอ โดยเป็นผลงานจากโครงการ “ความร่วมมือภาคีเครือข่าย ขยะทะเล...สู่...การเพิ่มรายได้ชุมชนระยอง” ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Dow สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนำความรู้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้กับชุมชน โดยเริ่มต้นนำร่องที่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก และหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (วังหว้า) ตั้งเป้าจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี คาดว่าจะสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 400,000 - 1,500,000 บาทต่อปี และลดปริมาณพลาสติกในสิ่งแวดล้อมได้กว่า 30,000 กิโลกรัมต่อปี


นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และรัฐกิจสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
กล่าวว่า “จริง ๆ แล้วพลาสติกใช้แล้วที่เราทิ้งไปไม่ใช่ขยะ แต่เป็นทรัพยากรที่เอามารีไซเคิลสร้างประโยชน์ต่อได้อีกมากมาย เราจึงพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อนำพลาสติกหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้จบ ซึ่งเป็นหนึ่งในทางออกของการแก้วิกฤติขยะอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง”


นอกจากนี้ Dow ยังร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง และกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม “จักรยานน้ำเก็บขยะ” ซึ่งสามารถเก็บขยะได้ 50 กิโลกรัมต่อครั้ง ช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียและเพิ่มเติมออกซิเจนในน้ำบริเวณป่าชายเลน รวมทั้งยังส่งเสริมการออกกำลังกายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน ความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งเสริมให้คนในชุมชนและเยาวชนในพื้นที่มีความตระหนักในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีความสะอาด สวยงาม และป้องกันขยะหลุดรอดสู่ทะเล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน โดยขยะที่เก็บได้จะถูกนำไปจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม หรือกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป


นายนารินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
“การสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ จะสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่เป้าหมายในการนำร่องจัดการพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นต้นแบบของความร่วมมือในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือของชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป”

Dow ได้ตั้งเป้าที่จะช่วย “หยุดขยะพลาสติก” โดยมุ่งมั่นจะผลักดันให้พลาสติกใช้แล้วจำนวน 1 ล้านตันจากทั่วโลกถูกนำมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลภายในปี พ.ศ. 2573 จากความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้วิกฤตขยะของโลก เพราะเชื่อว่าพลาสติกมีคุณค่ามากเกินกว่าที่จะกลายเป็นขยะ จึงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยลดการหลุดรอดของพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการลดพลาสติกในทะเลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน พ.ศ. 2570 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาขยะทะเลที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทการจัดการพลาสติกใช้แล้วของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561–2573

เกี่ยวกับ ‘ดาว’ 
Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่างๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย Dow มีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของเรา และการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ ดาว ได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 106 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี 2563 ประมาณ 39,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยบริษัทที่ Dow เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และ กลุ่มบริษัทร่วมทุน SCG - Dow โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/


ไม่มีความคิดเห็น