Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 8 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 58,298,700 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,443 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 409,37 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 101.5%


➡️(8 ตุลาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,443 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 28.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 400 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 187 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 409.37 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (78% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 154,25 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 58,298,700 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.62%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,443 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 58,298,700 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        -เข็มแรก 34,188,488 โดส (51.7% ของประชากร)
        -เข็มสอง 22,460,213 โดส (33.9% ของประชากร)
        -เข็มสาม 1,649,999 โดส (2.4% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 8 ต.ต. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 58,298,700 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 911,677 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 644,843 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 17,208,888 โดส
        - เข็มที่ 2 3,513,138 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 10,440,261 โดส
        - เข็มที่ 2 14,779,490 โดส
        - เข็มที่ 3 1,161,599 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 5,815,737 โดส
        - เข็มที่ 2 3,634,804 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 723,602 โดส
        - เข็มที่ 2 532,781 โดส
        - เข็มที่ 3 488,400 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.6% เข็มที่2 119% เข็มที่3 90.5%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 62.4% เข็มที่2 54.6% เข็มที่3 8.2%
     - อสม เข็มที่1 72.7% เข็มที่2 62.8% เข็มที่3 7%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 62.4% เข็มที่1 42.3% เข็มที่3 1.5%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 44.9% เข็มที่2 27.2% เข็มที่3 1.4%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 59.5% เข็มที่2 42.6% เข็มที่3 0.3%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 14% เข็มที่2 9.3% เข็มที่3 0.1%
     - นักเรียน/นักศึกษา เข็มที่ 1 3.3% เข็มที่ 2 0%
     รวม เข็มที่1 47.5% เข็มที่2 31.2% เข็มที่3 2.3%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 81.3% เข็มที่2 49.8% เข็มที่3 4.2% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 101.5% เข็มที่2 56.9% เข็มที่3 5.3%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 65.8% เข็มที่2 46.5% เข็มที่3 1.6%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 67.7% เข็มที่2 44.5% เข็มที่3 2%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 65.1% เข็มที่2 43.9% เข็มที่3 5.1%
        - นนทบุรี เข็มที่1 52.1% เข็มที่2 42.2% เข็มที่3 4.9%
        - นครปฐม เข็มที่1 42.9% เข็มที่2 30.5% เข็มที่3 1.9%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 38.7% เข็มที่2 26.3% เข็มที่3 1.8%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 69.7% เข็มที่2 38.6% เข็มที่3 1.5%
        - ชลบุรี เข็มที่1 69.6% เข็มที่2 46.8% เข็มที่3 4.1%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 54.4% เข็มที่2 40.6% เข็มที่3 1.3%
        - เพชรบุรี เข็มที่1 52.5% เข็มที่2 38.5% เข็มที่3 3.1%
        - ยะลา เข็มที่1 48.2% เข็มที่2 30% เข็มที่3 1.1%
        - สงขลา เข็มที่1 44.2% เข็มที่2 30.1% เข็มที่3 1.5%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 409,376,944 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 154,252,314 โดส (35.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. ไทย จำนวน 58,298,700 โดส (51.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     3. เวียดนาม จำนวน 49,254,925 โดส (37.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 48,925,517 โดส (23.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. มาเลเซีย จำนวน 45,204,479 (74.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. กัมพูชา จำนวน 25,501,222 โดส (79.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 12,636,220 โดส (15.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     8. สิงคโปร์ จำนวน 9,540,497 โดส (78%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 5.236,877 โดส (41.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 526,193 โดส (72.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.78%
     2. ยุโรป 11.15%
     3. อเมริกาเหนือ 9.60%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.12%
     5. แอฟริกา 2.78%
     6. โอเชียเนีย 0.57%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,216.38 ล้านโดส (79.2% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 931.56 ล้านโดส (34.1%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 399.55 ล้านโดส (62.4%)
     4. บราซิล จำนวน 245.11 ล้านโดส (59.3%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 171.19 ล้านโดส (67.8%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (98.9% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. คิวบา (95.7%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (94.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. อุรุกวัย (90.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. บาห์เรน (88.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     6. อิสราเอล (85.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     7. ชิลี (85.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
     8. กาตาร์ (85%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     9. จีน (79.2%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
     10. สิงคโปร์ (78%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น