Breaking News

กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนาศาสนาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน


วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของวัดที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายพระธรรมวิทยากร จัดกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ ตลอดพรรษาออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่าง เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นำร่อง ๑๕ แห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ new normal ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรมประกอบศาสนกิจวิถีใหม่ และนำความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 


ซึ่งการจัดกิจกรรมของวัดที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยให้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของวัดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 15 วัดผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบ zoom conference และ facebook live กรมการศาสนา


ไม่มีความคิดเห็น