Breaking News

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ 5 องค์การศาสนา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยภายหลังการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ว่า ที่ประชุมได้มีมติ จัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งส่งผลให้พระภิกษุ สามเณร ผู้นำศาสนา และประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้นำทางศาสนาและศาสนิกชน โดยการ นำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปถวายพระภิกษุ สามเณร และมอบให้แก่ผู้นำศาสนาและผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดใกล้เคียง กับกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดสุพรรบุรี และจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยองค์การศาสนา จัดพิธีตามหลักปฏิบัติทางศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ณ องค์การศาสนาหรือศาสนสถานในสังกัดตามความเหมาะสม 


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า การดำเนินงานกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ในปีที่ผ่านมานั้น ได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การศาสนา ทำให้กิจกรรมสามารถสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ อาทิ 1. การจัดพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ภายใต้การจัดงานใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำองค์การศาสนา บันทึกเทปพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ในแต่ละศาสนสถาน ซึ่งได้นำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 2. การจัดพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อส่งเสริมงานด้านศาสนาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและ ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา ให้ศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและมหากษัตริย์ โดยเชิญผู้นำศาสนาร่วมบันทึกเทปพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ในแต่ละศาสนสถาน พร้อมทั้งออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ 3. โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการศาสนาได้ร่วมกับองค์การศาสนา 5 ศาสนา จัดโครงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเบื้องต้น


ไม่มีความคิดเห็น