Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563


🇹🇭🇹🇭ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 15🇹🇭🇹🇭

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,121 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 2 ราย)
     - ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ (ติดต่อกันเป็นวันที่ 15)
     - มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 2 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,973 ราย (95.26%) (ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านในวันนี้)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State quarantine ดังนี้
     - มาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย อยู่ใน State quarantineโดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดปัตตานี
     - มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย อยู่ใน State quarantineโดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร🌐ทั้งนี้ วช. ได้ปรับรูปแบบการรายงาน โดยจะรายงานรวมทั้งในส่วนประเทศไทย อาเซียน และต่างประะเทศ ในรอบรายงานเดียวกัน และยกเลิกการรายงานในรอบเย็น🌐

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น