Breaking News

THANA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564


นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
(ที่สามจากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “THANA” พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และปฏิบัติตัวตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ห้องบางกอกน้อย โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

จากภาพซ้าย (ซ้ายไปขวา)
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์  กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
นายโยธิน จ๋วงพานิช                   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์               ประธานกรรมการ
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์    กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร        กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
นายชาตรี โชไชย                         กรรมการอิสระ


ไม่มีความคิดเห็น