Breaking News

สถานการณ์โรงพยาบาลสนามในสังกัด อว. (ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564)

โรงพยาบาลสนามในสังกัด อว. ณ วันที่ 21 เมษายน 2564


เตียงพร้อมรับผู้ติดเชื้อ 8,243 เตียง
     - รับผู้ติดเชื้อแล้ว 1,646 เตียง (จากการรับใหม่ 225 เตียง)
     - คงเหลือ 6,597 เตียง 

เตรียมสำรองไว้ 12,822 เตียง

ข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น