Breaking News

โอกาสดีของผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย


สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และ/หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฯ ในครั้งถัดไป และผู้ประกอบการท่านอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ปีที่ 2” (STYLE BANGKOK COLLABORATION 2021) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ผู้ใช้วัตถุดิบในประเทศ (Local Content) ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ มาร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสินค้าใหม่ นำเสนอแก่ผู้ซื้อ / ผู้นำเข้าที่เข้ามาชมงาน STYLE Bangkok และเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยสู่ตลาดโลกที่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ตลอดจนช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด ขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกอีกด้วย

สำหรับปีนี้จะเป็นการอบรมภายใต้แนวทาง BCG ECONOMY : SUSTAINABLE LIFE เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนกว่า โดยใช้ BCG Model เป็นแกนสําคัญที่จะนํามาใช้เพื่อเพิ่มความมั่นคงในธุรกิจและชีวิตที่ยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย ภายใต้การดําเนินการของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีประสบการณ์สูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านมัณฑนศิลป์ เพื่อให้เกิดการออกแบบและผลิตสินค้าตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในระดับสากลซึ่งให้ความสนใจสินค้าที่มีความเป็นธรรมชาติและท้องถิ่น มีกระบวนการผลิตที่โปร่งใส การใช้แรงงานที่เป็นธรรม การมีจริยธรรม/คุณธรรมของผู้ประกอบการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดโลก พัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมสู่ความยั่งยืน 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถรับใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/38pg8oX ตั้งแต่วันนี้ - 14 พฤษภาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดทาง Call Center 0 2513 8545 ในวันและเวลาราชการ


ไม่มีความคิดเห็น