Breaking News

สถานการณ์โรงพยาบาลสนามในสังกัด อว. (ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564)

เป็นรายงานเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการรายงานจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


จากเดิมมีเตียงในโรงพยาบาลสนามทั้งหมด 8,568 เตียง และขยายเพิ่มเป็น 12,822 เตียง รับผู้ป่วยเข้าในโรงพยาบาลสนามไปแล้ว 1,375 เตียง และยังคงเหลือเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 7,193 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564) ประกอบด้วย

- พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจำนวนเตียงรองรับ 1,044 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 628 เตียง คงเหลือเตียง 418 เตียง
พื้นที่ภาคกลาง มีจำนวนเตียงรองรับ 610 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 28 เตียง คงเหลือเตียง 582 เตียง
- พื้นที่ภาคเหนือ มีจำนวนเตียงรองรับ 1,098 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 540 เตียง คงเหลือเตียง 558 เตียง
- พื้นที่ภาคตะวันออก มีจำนวนเตียงรองรับ 335 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 0 เตียง คงเหลือเตียง 335 เตียง
- พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนเตียงรองรับ 3,227 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 85 เตียง คงเหลือเตียง 3,142 เตียง
- พื้นที่ภาคใต้ มีจำนวนเตียงรองรับ 2,254 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 96 เตียง คงเหลือเตียง 2,158 เตียงเมื่อแยกออกโรงพยาบาลสนามของ อว. เป็นรายจังหวัด จะมีข้อมูลดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564)
 

ภาคเหนือ 1,098 เตียง
- จังหวัดพะเยา มีจำนวนเตียงรองรับ 33 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 3 เตียง คงเหลือ 30 เตียง
- จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 30 เตียง คงเหลือ 20 เตียง
- จังหวัดแพร่ มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 60 เตียง
- จังหวัดเชียงราย มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
- จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเตียงรองรับ 755 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 73 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 507 เตียง คงเหลือ 248 เตียง

ภาคกลาง 610 เตียง
- จังหวัดนครนายก มีจำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 300 เตียง
- จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 50 เตียง
- จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
- จังหวัดอยุธยา มีจำนวนเตียงรองรับ 160 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 15 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 28 เตียง คงเหลือ 132 เตียง

ภาคใต้ 2,254 เตียง
- จังหวัดกระบี่ มีจำนวนเตียงรองรับ 110 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 110 เตียง
- จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
- จังหวัดนราธิวาส มีจำนวนเตียงรองรับ 80 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 80 เตียง
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนเตียงรองรับ 144 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 34 เตียง คงเหลือ 110 เตียง
- จังหวัดปัตตานี มีจำนวนเตียงรองรับ 70 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 70 เตียง
- จังหวัดพัทลุง มีจำนวนเตียงรองรับ 350 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 350 เตียง
- จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนเตียงรองรับ 150 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 15 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 55 เตียง คงเหลือ 95 เตียง
- จังหวัดยะลา มีจำนวนเตียงรองรับ 260 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 260 เตียง
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 750 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 750 เตียง
- จังหวัดสงขลา มีจำนวนเตียงรองรับ 240 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 7 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 7 เตียง คงเหลือ 233 เตียง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,227 เตียง
- จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนเตียงรองรับ 258 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 6 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 23 เตียง คงเหลือ 235 เตียง
- จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนเตียงรองรับ 638 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 638 เตียง
- จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
- จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนเตียงรองรับ 320 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 320 เตียง
- จังหวัดบึงกาฬ มีจำนวนเตียงรองรับ 117 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 7 เตียง คงเหลือ 110 เตียง
- จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวนเตียงรองรับ 72 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 72 เตียง
- จังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนเตียงรองรับ 120 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 6 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 14 เตียง คงเหลือ 106 เตียง
- จังหวัดสกลนคร มีจำนวนเตียงรองรับ 296 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 296 เตียง
- จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 60 เตียง
- จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 686 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 41 เตียง คงเหลือ 645 เตียง
- จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 160 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 160 เตียง
- จังหวัดอำนาจเจริญ มีจำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 300 เตียง

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,044 เตียง
- จังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 40 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 40 เตียง
- จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 644 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 30 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 328 เตียง คงเหลือ 316 เตียง
- จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนเตียงรองรับ 360 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 16 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 298 เตียง คงเหลือ 62 เตียง

ภาคตะวันออก 335 เตียง
- จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 15 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 15 เตียง
- จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนเตียงรองรับ 320 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 320 เตียงจากข้อมูลของโรงพยาบาลสนาม อว. เป็นส่วนแต่ละมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัด อว. พบว่า


กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,044 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 46 เตียง สะสม 626 เตียง และคงเหลือ 416 เตียง ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีจำนวนเตียงรองรับ 494 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 30 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 328 เตียง คงเหลือ 166 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศูนย์สมุทราปราการ มีจำนวนเตียงรองรับ 360 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 16 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 298 เตียง คงเหลือ 62 เตียง
- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) มีจำนวนเตียงรองรับ 70 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 70 เตียง
- ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนธานี ปทุมธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 60 เตียง
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นนทบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 40 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 40 เตียง
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปทุมธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 20 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 20 เตียง

ภาคกลาง 610 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 15 เตียง สะสม 28 เตียง และคงเหลือ 582 เตียง ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ อยุธยา มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สุพรรณบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก มีจำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 300 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจำนวนเตียงรองรับ 160 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 15 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 28 เตียง คงเหลือ 132 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม มีจำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 50 เตียง

ภาคเหนือ 1,098 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด73 เตียง สะสม 540 เตียง และคงเหลือ 558 เตียง ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่และแพร่) มีจำนวนเตียงรองรับ 465 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 62 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 200 เตียง คงเหลือ 265 เตียง
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวนเตียงรองรับ 350 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 11 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 307 เตียง คงเหลือ 43 เตียง
- มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 30 เตียง คงเหลือ 20 เตียง
- มหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวนเตียงรองรับ 33 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 3 เตียง คงเหลือ 30 เตียง

ภาคใต้ 2,254 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 22 เตียง สะสม 96 เตียง และคงเหลือ 2,158 เตียง ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ มีจำนวนเตียงรองรับ 240 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 7 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 7 เตียง คงเหลือ 233 เตียง
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี มีจำนวนเตียงรองรับ 70 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 70 เตียง
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต มีจำนวนเตียงรองรับ 150 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 15 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 55 เตียง คงเหลือ 95 เตียง
- มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีจำนวนเตียงรองรับ 350 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 350 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีจำนวนเตียงรองรับ 260 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 260 เตียง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนเตียงรองรับ 144 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 34 เตียง คงเหลือ 110 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีจำนวนเตียงรองรับ 110 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 110 เตียง
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีจำนวนเตียงรองรับ 80 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 80 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 750 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 750 เตียง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,227 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 12 เตียง สะสม 85 เตียง และคงเหลือ 3,142 เตียง ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อุดรธานีและบึงกาฬ) มีจำนวนเตียงรองรับ 803 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 48 เตียง คงเหลือ 755 เตียง
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 30 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 30 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีจำนวนเตียงรองรับ 638 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 638 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีจำนวนเตียงรองรับ 320 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 320 เตียง
- มหาวิทยาลัยมหิดล อำนาจเจริญ มีจำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 300 เตียง
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจำนวนเตียงรองรับ 258 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 6 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 23 เตียง คงเหลือ 235 เตียง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 60 เตียง
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข. เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 130 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 130 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีจำนวนเตียงรองรับ 120 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 6 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 14 เตียง คงเหลือ 106 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจำนวนเตียงรองรับ 96 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 96 เตียง

ภาคตะวันออก 335 เตียง ยังไม่มีการรับผู้ป่วย คงเหลือ 335 เตียง ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีจำนวนเตียงรองรับ 320 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 320 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีจำนวนเตียงรองรับ 15 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 15 เตียงสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ / ผู้ป่วยไม่รุนแรง ลดภาระโรงพยาบาลหลัก และขั้นตอนจัดการพื้นที่ควบคุม ลดการแพร่เชื้อ เพื่อให้ชุมชนปลอดภัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม

1. สังเกตอาการ/ประเมินความเสี่ยงติดเชื้อ
2. เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล
3. เมื่อตรวจพบเชื้อ โรงพยาบาลจะประเมินอาการและส่งเข้าโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel
4. กระทรวงสาธารณสุขจะบริหารจัดการประสานส่งมาให้โรงพยาบาลสนาม

มีปัญหาให้แจ้งสายด่วน 1669, 1668, 1330 หรือ LINE @sabaideebot


ข้อมูลโดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น