Breaking News

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍


🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลไปแล้ว 3,375,559 ตัวอย่าง คิดเป็น 48,268 ตัวอย่าง ต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 4 เมษายน 2564▶️ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 ได้ตรวจไปแล้ว 111,234 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจำนวน 275 ห้องปฏิบัติการ📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น