Breaking News

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564


คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 4 - 40 ug/m3
แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง

#DustBoy #pm2_5

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy
ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
https://pm2_5.nrct.go.th 


ไม่มีความคิดเห็น