Breaking News

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทยและอาเซียน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564


➡️ (11 มีนาคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า ขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เป็นเวลา 11 วันแล้ว จำนวนรวมสะสมที่ 36,797 ราย ใน 13 จังหวัด

โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานว่าในวันที่ 10 มี.ค.64 ได้ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอีก 6,612 ราย ผู้ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย รวมทั้งบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 3,675 คน, บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. 2,284 คน, ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 368 คน และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 285 คน โดยฉีดวัคซีนที่สมุทรสาครจำนวนมากที่สุด ตามด้วยกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ตาก ภูเก็ต สมุทรสงคราม นครปฐม

ทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงภายหลังจากได้รับวัคซีน

สำหรับในอาเซียน ได้ฉีดแล้วใน 8 ประเทศ รวม 5,932,940 โดส โดยมีประเทศอินโดนีเซียมากที่สุด ตามด้วยสิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ตามลำดับ

🌏 สถิติที่สำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย 6,612 คน ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ดังนี้

กลุ่มผู้ได้รับวัคซีน เรียงตามลำดับ
     - เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 3,675 คน (55.6%)
     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. 2,284 คน (34.5%)
     - ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 368 คน (5.6%)
     - บุคคลที่มีโรคประจำตัว 285 คน (4.3%)

จังหวัดที่ฉีดวัคซีนมากที่สุด เรียงตามลำดับ
     - สมุทรสาคร (2,218 คน)
     - กรุงเทพฯ (1,515 คน)
     - สมุทรปราการ (713 คน)
     - ตาก (575 คน)
     - ภูเก็ต (375 คน)
     - สมุทรสงคราม (372 คน)
     - นครปฐม (224 คน)
     - ปทุมธานี (180 คน)
     - นนทบุรี (159 คน)
     - เชียงใหม่ (154 คน)
     - สุราษฎร์ธานี (64 คน)
     - ชลบุรี (63 คน)
     - ราชบุรี (- คน)🌏 การฉีดวัคซีนในอาเซียน ฉีดแล้ว 8 ประเทศ ดังนี้

     -อินโดนีเซีย (4,837,576 โดส เท่ากับ 1.81% ของประชากร)
     -สิงคโปร์ (611,314 โดส เท่ากับ 10.72% ของประชากร)
     -มาเลเซีย (195,923 โดส เท่ากับ 0.60% ของประชากร)
     -กัมพูชา (109,854 โดส เท่ากับ 0.67% ของประชากร)
     -พม่า (105,285 โดส เท่ากับ 0.2% ของประชากร)
     -ไทย (36,797 โดส เท่ากับ 0.06% ของประชากร)
     -ฟิลิปปินส์ (35,669 โดส เท่ากับ 0.03% ของประชากร)
     -เวียดนาม (522 โดส เท่ากับ <0.01% ของประชากร)

แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น