Breaking News

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการลดขยะอาหาร “WasteWatch” (เวสท์วอทช์) รณรงค์ลดความหิวโหยและภาวะโลกร้อน พร้อมเป้าลดขยะอาหารทั่วโลก 50% ภายใน 5 ปี

คุณทราบหรือไม่ว่าปัจจุบัน 1 ใน 3 ของอาหารที่ถูกผลิตในโลกนั้นกลายเป็นขยะอาหาร และ 8% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลมาจากขยะอาหารในแต่ละวัน

โซเด็กซ์โซ่
บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส ผู้นำการบริการด้านอาหารระดับโลก รวมทั้งได้เปิดให้บริการในประเทศไทยมากกว่า 16 ปี ได้เปิดตัวโครงการ “WasteWatch” ที่มุ่งมั่นในการลดขยะอาหาร รวมทั้งช่วยสนับสนุนการขจัดความหิวโหยและช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดจำนวนขยะอาหารและการสูญเสียอาหารระหว่างขั้นตอนการผลิตลงถึง 50% ภายในปี พ.ศ.2568

มีแนวทางในการปฏิบัติในแนวทางมาตรฐานเดึยวกัน

โครงการ “WasteWatch” เป็นโครงการที่ โซเด็กซ์โซ่ ทั่วโลก ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัท Leanpath กลุ่มผู้นำธุรกิจที่ได้มาตรฐานสูงสุดในการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลก รวมทั้งมุ่งมั่น ในการลดขยะอาหารประจำวันในครัวโลก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี และแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ปัจจุบัน โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ได้เริ่มนำร่องโครงการ “WasteWatch” นี้ โดยนำไปบริหารจัดการให้กับกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานสถานพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในเมืองไทยแล้ว 7 แห่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีการลดปริมาณขยะอาหารในองค์กรของลูกค้าแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนรัฐบาล ในการบริหารจัดการในโครงการ Food Waste Managent ทีมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการบริการจัดการ เรื่องการสูญเสียอาหารและลดปริมาณขยะอาหารอย่างยั่งยืน

ช่วยลดต้นทุนในการผลิตอาหารในแต่ละวัน

คุณอาร์โนด์ เบียเลคกิ ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย
กล่าวว่า “ความหิวโหยและปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนในวันนี้ นับเป็นวิกฤติระดับโลกที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ภายใต้การเพิกเฉยต่อขยะอาหาร ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้นในฐานะที่ โซเด็กซ์โซ่ เป็นผู้นำการบริการด้านอาหารระดับโลก ซึ่งเราได้ตระหนักถึงปัญหาระดับโลกนี้มาตลอดเวลา และวันนี้เราได้เร่งปฎิบัติในการต่อสู้กับขยะอาหาร เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติที่กำลังอยู่ในท่ามกลางความหิวโหยทั่วโลก ด้วยการปรับใช้จากโครงการ“WasteWatch” อย่างรวดเร็วสำหรับการบริหารจัดการให้แก่ลูกค้าของโซเด็กซ์โซ่ทั่วโลก ในขณะเดียวกันเรายังมุ่งมั่นในการเพิ่ม ขีดความสามารถให้ก้บลูกค้าและผู้บริโภคที่เราให้บริการ รวมทั้งติดตามขยะอาหารในสถานที่ที่เราให้บริการ ว่ามีมากน้อยเพียงใด และจะเผยแพร่ตัวเลขเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้การทำงานของเรา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โซเด็กซ์โซ่ ได้มุ่งมั่นที่จะใช้โปรแกรมจากโครงการนี้เพื่อนำไปใช้ในการบริการจัดการ ให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ในอนาคต”

การลดขยะอาหารโดยการวัด การจัดการ เพื่อควบคุมขยะอาหารในแต่ละมื้อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก Leanpath 
ผู้นำธุรกิจด้านการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสูงสุดระดับโลก

ด้านเชฟจิรโรจน์ นาวานุเคราะห์ (เชฟป็อบ) National Executive Chef โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า “การทำงานของโปรแกรมในโครงการ “WasteWatch” สามารถตอบโจทย์ช่วยเร่งการรณรงค์และจัดการ กับขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วยังสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในด้านเศรษฐกิจด้านการลดต้นทุน ด้านสิ่งแวดล้อมในการลดภาวะโลกร้อน ด้านสังคมเพื่อช่วยลดจำนวนผู้หิวโหยทั่วโลก และด้านกฎปฏิบัติในธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางที่ถูกต้อง และเนื่องจากโครงการ “WasteWatch” นี้เป็นแนวทางการบริการด้านอาหารแนวใหม่ ดังนั้น ทีมเชฟ และนักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ บริหารจัดงานของโซเด็กซ์โซ่ จึงจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมและมีการสนับสนุนให้คิดอย่างสร้างสรรค์ตามวิธีที่บริษัทฯ ได้วางแผนการทำงานไว้ และเสิร์ฟอาหารเพื่อลดขยะที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งแนวทางการทำงานจาก “WasteWatch” นี้จะช่วยป้องกันการสูญเสียอาหารโดยเฉลี่ย 50% ทีมงานของโซเด็กซ์โซ่สามารถเก็บข้อมูลของขยะอาหารในแต่ละวัน แต่ละครัว ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ทำให้ทีมงานเกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้การดำเนินงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามเป้าหมาย เพื่อช่วยลดขยะอาหาร ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นขยะอาหารที่เกิดในครัวหรือขยะอาหารจากผู้บริโภคเองก็ตาม”


โซเด็กซ์โซ่ ได้วางกลยุทธ์และการดำเนินงานของโครงการ “WasteWatch” ไว้ดังนี้


● การส่งมอบเป้าหมายการลดขยะอาหารโดยการวัด การจัดการ และการควบคุมขยะอาหาร
● การมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภคผ่านการรายงานข้อมูลของขยะอาหาร
● การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะพนักงานจะใช้เวลาน้อยลงในการจัดการกับขยะของเสีย
● ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดผลกระทบต่อน้ำ พลังงาน และสภาพภูมิอากาศ
● ลดการซื้ออาหาร และทิ้งอาหารน้อยลง
● ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ เพราะขยะอินทรีย์จะลดน้อยลง

จะเห็นได้ว่า การลดขยะอาหารนั้นสามารถช่วยกันสนับสนุนได้ทั้งจากผู้ผลิตอาหารและผู้บริโภคอาหาร และเพื่อ ช่วยลดความหิวโหยของเพื่อนมนูษย์ทั่วโลก ลองหันมาร่วมมือร่วมใจกันเริ่มลงมือตั้งแต่วันนี้เพื่อทำ ให้โลกของเราน่าอยู่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ได้อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ โซเด็กซ์โซ่
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดย มร. ปิแอร์ เบลง โซเด็กซ์โซ่ เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการการบริหาร แบบครบวงจรที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องด้วยโซเด็กซ์โซ่เล็งเห็นว่าคุณภาพชีวิต มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองค์กร โซเด็กซ์โซ่ให้บริการลูกค้า 100 ล้านคนต่อวัน ใน 64 อาณาเขตทั่วโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน 54 ปี และบริการที่หลากหลายกว่า 100 บริการ ไม่ว่าจะเป็นบริการต้อนรับ บริการรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอาคาร ตลอดจนบริการด้านอาหาร และการบริหารจัดการอุปกรณ์และอาคาร ความสำเร็จและผลงานที่โดดเด่นของโซเด็กซ์โซ่เกิดจากความมีอิสระขององค์กร รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนและความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมของพนักงานของโซเด็กซ์โซ่กว่า 420,000 คนทั่วโลกด้วย สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ


ไม่มีความคิดเห็น