Breaking News

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวโครงการ Home Lodge ที่พักนักเดินทาง

ในปีนี้ผ่านเกณฑ์คุณภาพกว่า 480 แห่งทั่วประเทศ เน้นท่องเที่ยวหลากหลาย กระจายรายได้อย่างทั่วถึง


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัว Home Lodge ที่พักนักเดินทาง ที่ผ่านการตรวจเกณฑ์คุณภาพ 5 ด้าน ทั้งสะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม ล็อตแรก กว่า 480 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างความหลากหลายของการท่องเที่ยวและทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรใช้บริการผ่านเฟซบุ๊ค Thailand Home Lodgeนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
เปิดเผยในงานแถลงข่าว “Home Lodge ที่พักนักเดินทาง... Diversity and Refinement” ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ (วันที่ 23 ธันวาคม 2563) ว่าปัจจุบันรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยนักท่องเที่ยวเลือกเดินทางด้วยตนเองมากขึ้น ต้องการพบประสบการณ์แปลกใหม่ในการท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ และมีกระแสความสนใจในการได้สัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในชุมชน รวมถึงรัฐบาลมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ จึงส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นว่า ปัจจัยที่สำคัญในการท่องเที่ยว นั่นคือ ที่พัก ซึ่งต้องมีทางเลือกและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว พัฒนาที่พักในรูปแบบที่พักนักเดินทาง หรือ Home Lodge ขึ้น เพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน


ที่พักนักเดินทาง หรือ Home Lodge
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และชุมชน ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ โดยที่พักนักเดินทางมีรูปแบบการจัดการที่พักที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของนักท่องเที่ยว หรือฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น และยังสะท้อนการพัฒนาคุณภาพอย่างมีระดับ ที่สำคัญที่พักนักเดินทางหลายแห่งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว และอยู่ในท้องถิ่นซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะ จึงเป็นแรงจูงใจสำคัญให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของท้องถิ่นอย่างแท้จริงเข้ามาใช้บริการในที่พักนักเดินทาง


กรมการท่องเที่ยว
ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพในการดำเนินการของผู้ให้บริการ-ที่พักนักเดินทาง หรือ Home Lodge เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีคุณภาพสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว และมีการลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่หลักเกณฑ์และตรวจประเมินกลุ่มที่พักดังกล่าว ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทางประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่ สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะสามารถตอบโจทย์รูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19


หลังจากที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดเกณฑ์แล้ว ได้มีการจัดอบรมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเผยแพร่หลักเกณฑ์คุณภาพและตรวจประเมินกลุ่มที่พักนักเดินทาง ตั้งแต่ธันวาคม 2562 จนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ประมาณ 30 จังหวัด และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไปลงตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการด้านการท่องเที่ยว และด้านสาธารณสุข โดยครั้งแรกนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวน 482 แห่ง จำนวน 1,327 ห้อง ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับตราสัญลักษณ์ผ่านเกณฑ์คุณภาพ Home Lodge จากกรมการท่องเที่ยว ดังนั้น นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตสัญลักษณ์ดังกล่าว เพื่อความมั่นใจในการเลือกที่พักในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ โดยสามารถค้นหารายชื่อที่พักทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพได้ทาง Facebook “ThailandHomelodge” ซึ่งอนาคตจะพัฒนาสู่เว็บไซต์ www.thailandhomelodge.com ที่สามารถเข้าถึงและให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น และกรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว


ไม่มีความคิดเห็น