Breaking News

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric มอบเงินจำนวน 270,000 บาทเพื่อจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโครงการประทีปเด็กไทย


มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
นำโดย นายฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ นายฮิซาชิ ฮิรากิ กรรมการและเลขานุการ และนายกริช ทองนาค กรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ร่วมถวายเงินจำนวน 270,000 บาท เพื่อสนับสนุน “โครงการประทีปเด็กไทยแด่ พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลฯ เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย สนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

โครงการประทีปเด็กไทย ก่อตั้งโดย พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 6 ปี ให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ

กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) คือส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ นั้นจะมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งผ่านกิจกรรมอันสอดคล้องกับปณิธานของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “Changes for the Better” ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้กับสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ


ไม่มีความคิดเห็น