Breaking News

วช. ยกระดับบริการภาครัฐ รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม อันดับที่ 2


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกระดับการบริการภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม
จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ภายในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 "Digital Government Awards 2020" การันตีถึงความทันสมัย พร้อมให้บริการงานวิจัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม ให้แก่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ภายในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 "Digital Government Awards 2020" ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล


สพร. ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง - ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรมได้รับโล่รางวัล จำนวน 10 รางวัล โดย “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ" ได้รับรางวัลเป็นอันดับที่ 2 ใน 10 หน่วยงาน


รางวัลที่ได้รับเป็นการการันตีถึงความมุ่งมั่นของ วช. ในการยกระดับการให้บริการด้านงานวิจัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัย นักศึกษา และประชาชน ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ วช. ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่สมัย เช่น BI, AI, Big Data เข้ามาประยุกต์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่มีความคิดเห็น