Breaking News

KMITL Business School เผยเทรนด์การศึกษาไทยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ระบุมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลมากขึ้น


ในอนาคตหลังสถานการณ์โควิด-19 สถาบันการศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา จะมีการปรับตัวด้านการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอน แตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงและก้าวข้ามการเรียนการสอนแบบเดิมที่เกิดขึ้นเฉพาะในรั้วสถาบันการศึกษา เพราะต่อไปอยู่สถานที่ใดก็สามารถเรียนได้ และสถาบันการศึกษาจะมีหน้าที่ในการจัดหาเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกทุกฝ่ายผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Business School หรือ KMITL Business School – KBS)
เปิดเผยว่า รูปแบบการเรียนการสอนในอนาคตของระดับอุดมศึกษา จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จะมีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นโดยเฉพาะการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และผู้เรียนผู้สอนอยู่ในสถานที่ใดของโลกที่มีสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของหลักสูตรได้อย่างแน่นอน ส่วนสถาบันการศึกษาจะทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบการเรียนการสอน


ในช่วงเวลาที่ผ่านมา KMITL Business School ได้นำและสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในวงการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ โดยเมื่อปี พ.ศ.2561 KMITL Business School ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการสร้างแพลตฟอร์ม KBS Online จัดฝึกอบรมเทคโนโลยี โปรแกรม เทคนิคการสอนออนไลน์ การใช้สื่อดิจิทัลต่างๆ การสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การสันทนาการ เกมออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากร เกิดความคุ้นชิน และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2562 KMITL Business School จึงเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่สามารถปรับตัวและก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 คณาจารย์ บุคลากร กว่า 60 ชีวิต ของ KMITL Business School ได้จัดสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ สร้างกำลังใจ สร้างความอบอุ่นใจความใกล้ชิดระหว่างกันขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น ดินเนอร์ออนไลน์ เล่นเกมออนไลน์ เป็นต้น

ผศ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข รองคณบดี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต (นานาชาติ)

ผศ.ดร.สุดาพร กล่าวว่า “พฤติกรรมผู้สอนออนไลน์ ต้องเท่าทัน เอาใจใส่ เรียนรู้มากขึ้น อำนวยความสะดวกนักศึกษาอย่างเต็มที่ คือผู้สอนต้องเป็นดีเจเปิดเพลง เป็นโปรแกรมเมอร์ ต้องเต้น ต้องบรรยาย เล่นเกมแจกของรางวัลจูงใจ เตรียมบทเรียน เตรียมเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ ต้องสร้างสรรค์กิจกรรม การบรรยายเนื้อหาผ่านระบบออนไลน์ไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมง เวลาที่เหลือก็นำเอาความรู้แทรกในกิจกรรม ในขณะที่การเรียนปกติแบบเดิมใช้เวลา 3 ชั่วโมง บทบาทของครูจำเป็นต้องบริการสังคม ต้องสร้างคนของสังคม ชุมชน มหาวิทยาลัยต้องทุ่มเททรัพยากรในทุกมิติ ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการวางแผน การทำงานเป็นทีม”

 ผศ.ดร.สรศักดิ์ แตงทอง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)

KMITL Business School มีนักศึกษาจากทุกประเทศในอาเซียน และประเทศต่างๆ จากทั่วโลก เช่น ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ ปากีสถาน บรูไน ออสเตรีย ออสเตรเลีย เป็นต้น ทำให้เป็นองค์กรก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล (International Outlook) มีความเป็นนานาชาติในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านอาคาร สถานที่ คณาจารย์ บุคลากร สิ่งแวดล้อมต่างๆ โดย KMITL Business School ได้เข้าเป็นสมาชิกของ AACSB มาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว และจากนี้ไปอีก 3 ปี เราต้องพัฒนาและยกระดับ องค์กรเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ AACSB กำหนด เช่น การทำหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญา ตรี โท เอก ผู้สอนชาวต่างชาติที่สื่อสารภาษาอังกฤษต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทีมสนับสนุนต้องสื่อสารเป็นภาษานานาชาติได้ อาคาร สถานที่ ต้องมีความเป็นสากล ซึ่งในส่วนนี้ KMITL Business School อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้เป็นมาตรฐานสากล (World Class) โดยทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และมีห้อง Hall of Frame ห้องสร้างผู้ประกอบการ ห้องตลาดหลักทรัพย์ ห้องเรียนภาษา ห้องประชุมวิชาการ ห้องวิจัยทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Co-working Space Smart Class Room

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ฉตรปุณญกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ)
ด้านการสร้างสรรค์ หลักสูตร ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ KMITL Business School จะมีหลักสูตร MBA Inter Full Online Program ที่เป็นหลักสุูตร MBA Fully Online แห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงหลักสูตร 4+1 ที่ได้นำแนวคิดการนำความรู้ด้านธุรกิจมาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ จนเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น คือผู้เรียนสามารถศึกษารายวิชาปริญญาโท ในขณะเรียนปริญญาตรีควบคู่กันไป โดยเก็บรายวิชาแบบ Credit Bank Project ทั้งนี้หลักสูตรอื่นๆ ยังประกอบด้วยหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรDegree (ปริญญาตรี โท เอก) หลักสูตร Non Degree (Reskill-Upskill and Credit Bank) และมีทั้งการเรียนแบบปกติ (Face to Face) และการเรียนแบบออนไลน์


หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ มีทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 หลักสูตร 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) 3.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) บัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (MBA Inter Fully Online) 3.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ) 4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม(นานาชาติ) 

นอกจากนี้ KBS KMITL Business School ยังเปิดหลักสูตรฝึกอบรม Reskill-Upskill หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short course Training) หลักสูตรสะสมเครดิต(Credit Bank) หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมมือกับภาครัฐ-เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรนักบริหารคิงบริดจ์ระดับสูง หลักสูตร Postdoctoral ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร มีบริการทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และยังให้บริการสังคม ชุมชน โดยมีศูนย์บริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ เปิดบริการวิชาการ วิจัย ฝึกอบรม อีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น