Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 97,403,117 โดส และทั่วโลกแล้ว 8,457 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 711.6 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (119.1%)


➡️(12 ธันวาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 8,457 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 42.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 484 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 202 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 711.6 ล้านโดส โดยบูรไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (91.8% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 249.9 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 97,403,117 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.85%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 8,457 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 97,403,117 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        -เข็มแรก 49,923,276 โดส (75.4% ของประชากร)
        -เข็มสอง 43,333,522 โดส (65.5% ของประชากร)
        -เข็มสาม 4,146,319 โดส (6.3% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-13 ธ.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 97,403,117 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 81,367 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 280,768 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 22,730,497 โดส
        - เข็มที่ 2 3,565,739 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 13,189,125 โดส
        - เข็มที่ 2 27,373,398 โดส
        - เข็มที่ 3 2,591,031 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 7,377,058 โดส
        - เข็มที่ 2 6,937,512 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 6,192,972 โดส
        - เข็มที่ 2 5,282,194 โดส
        - เข็มที่ 3 1,132,591 โดส
    วัคซีน Moderna
        - เข็มที่ 1 433,624 โดส
        - เข็มที่ 2 174,679 โดส
        - เข็มที่ 3 422,697 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 122.1% เข็มที่2 119% เข็มที่3 94.6%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 64.4% เข็มที่2 61.8% เข็มที่3 20.9%
     - อสม เข็มที่1 78.5% เข็มที่2 74.5% เข็มที่3 17.3%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 76.3% เข็มทเข็มที่2 68.7% เข็มที่3 4.9%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 66.9% เข็มที่3 56.7% เข็มที่3 5.2%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มทีา 73.1% เข็มที่ 64.1% เข็มที่3 1.6%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 19.7% เข็มที่ 15.9% เข็มที่3 0.4%
     - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 72.5% เข็มที่2 66% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 69.3% เข็มที่2 60.2% เข็มที่3 5.8%5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

     1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 119.1% เข็มที่2 105.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 83.4% เข็มที่2 74%
     2. ชลบุรี เข็มที่1 91.5% เข็มที่2 83.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 78.6% เข็มที่2 74.5%
     3. เชียงใหม่ เข็มที่1 87.2% เข็มที่2 73.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 92.9% เข็มที่2 78.9%
     4. ภูเก็ต เข็มที่1 87% เข็มที่2 83.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 74.1% เข็มที่2 71.5%
     5. สมุทรปราการ เข็มที่1 82% เข็มที่2 69.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 95.7% เข็มที่2 87.3%
     6. ระนอง เข็มที่1 79.9% เข็มที่2 71.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 76.4% เข็มที่2 72.3%
     7. ระยอง เข็มที่1 75.3% เข็มที่2 67.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 76.9% เข็มที่2 73.2%
     8. พังงา เข็มที่1 74.2% เข็มที่2 70.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 68.7% เข็มที่2 64.7%
     9. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 73% เข็มที่2 62.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 81.6% เข็มที่2 74.5%
     10. กระบี่ เข็มที่1 70.3% เข็มที่2 64.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 79.2% เข็มที่2 73.9%
     11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 69.3% เข็มที่2 62.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 72.4% เข็มที่2 66.6%
     12. เพชรบุรี เข็มที่1 67.8% เข็มที่2 60.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 68.6% เข็มที่2 62.9%
     13. ตราด เข็มที่1 66.1% เข็มที่2 61.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 68.3% เข็มที่2 65.3%
     14. บุรีรัมย์ เข็มที่1 60.5% เข็มที่2 53.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.9% เข็มที่2 70.5%
     15. เลย เข็มที่1 59.2% เข็มที่2 50.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 75.4% เข็มที่2 66%
     16. อุดรธานี เข็มที่1 58.6% เข็มที่2 50.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 83.6% เข็มที่2 74.8%
     17. หนองคาย เข็มที่1 55.6% เข็มที่2 47.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 70.6% เข็มที่2 63.9%

     รวม เข็มที่1 89.7% เข็มที่2 79.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 82.1% เข็มที่2 73.6%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 711,654,345 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 249,974,816 (53.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 132,266,442 โดส (76.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ไทย จำนวน 97,403,117 โดส (75.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 96,282,496 โดส (49.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. มาเลเซีย จำนวน 54,903,614 โดส (79.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. พม่า จำนวน 31,859,036 โดส (34.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     7. กัมพูชา จำนวน 30,555,209 โดส (84%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (87%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 7,539,607 โดส (57.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 786,679 โดส (91.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.46%
     2. ยุโรป 10.37%
     3. อเมริกาเหนือ 9.17%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.27%
     5. แอฟริกา 3.13%
     6. โอเชียเนีย 0.6%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,602.70 ล้านโดส (185.9% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
     2. อินเดีย จำนวน 1,332.08 ล้านโดส (97.4%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 484.19 ล้านโดส (145.8%)
     4. บราซิล จำนวน 319.98 ล้านโดส (152.3%)
     5. อินโดนีเซีย จำนวน 249.97 ล้านโดส (90.6%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (254.9%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
     2. ชิลี (220.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
     3. มัลดีฟส์ (209.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (206.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     5. บาห์เรน (205.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     6. อุรุกวัย (194.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. จีน (185.9%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)
     8. สหราชอาณาจักร (181.3%)
     9. กาตาร์ (181%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     10. กัมพูชา (180.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น