Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 95,251,358 โดส และทั่วโลกแล้ว 8,095 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 685.8 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (117.6%)


➡️(5 ธันวาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 8,095 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 462 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 197 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 685.8 ล้านโดส โดยบูรไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (91.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 241.4 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 95,251,358 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.72%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 8,095 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 95,251,358 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        -เข็มแรก 49,129,722 โดส (74.2% ของประชากร)
        -เข็มสอง 42,419,455 โดส (64.1% ของประชากร)
        -เข็มสาม 3,702,181โดส (5.6% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-5 ธ.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 95,251,358 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 720,201 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 446,580 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 22,679,097 โดส
        - เข็มที่ 2 3,560,869 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 13,043,576 โดส
        - เข็มที่ 2 27,039,055 โดส
        - เข็มที่ 3 2,542,481 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 7,329,704 โดส
        - เข็มที่ 2 6,840,992 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 5,752,859 โดส
        - เข็มที่ 2 4,891,141 โดส
        - เข็มที่ 3 913,838 โดส
    วัคซีน Moderna
        - เข็มที่ 1 324,486 โดส
        - เข็มที่ 2 87,398 โดส
        - เข็มที่ 3 245,862 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 122.6% เข็มที่2 119.3% เข็มที่3 94.4%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่3 64.4% เข็มที่2 61.7% เข็มที่3 20.3%
     - อสม เข็มที่1 78.3% เข็มที่2 74.1% เข็มที่3 16.6%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 75.5% เข็มที่2 67.9% เข็มที่3 4.3%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 65.7% เข็มที่2 55.2% เข็มที่3 4.5%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.9% เข็มที่2 63.1% เข็มที่3 1.3%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 19.3% เข็มที่2 15.5% เข็มที่3 0.3%
     - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 71% เข็มที่2 64.1% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 68.2% เข็มที่2 58.9% เข็มที่3 5.1%5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

     1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 117.6% เข็มที่2 103.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 83% เข็มที่2 73.5%
     2. ชลบุรี เข็มที่1 90.3% เข็มที่2 82.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 77.8% เข็มที่2 73.9%
     3. ภูเก็ต เข็มที่1 86.8% เข็มที่2 83.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 74% เข็มที่2 71.3%
     4. เชียงใหม่ เข็มที่1 84.4% เข็มที่2 68% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 90.8% เข็มที่2 73.4%
     5. สมุทรปราการ เข็มที่1 80.9% เข็มที่2 68.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 95.1% เข็มที่2 86.6%
     6. ระนอง เข็มที่1 78.6% เข็มที่2 68.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 75.9% เข็มที่2 72.1%
     7. ระยอง เข็มที่1 73.8% เข็มที่2 64.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 76.4% เข็มที่2 72.5%
     8. พังงา เข็มที่1 73.6% เข็มที่2 69.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 67.8% เข็มที่2 63.3%
     9. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 71.2% เข็มที่2 59.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.6% เข็มที่2 73.3%
     10. กระบี่ เข็มที่1 69.8% เข็มที่2 63.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 78.7% เข็มที่2 73.6%
     11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 68.5% เข็มที่2 61.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.7% เข็มที่2 66.2%
     12. เพชรบุรี เข็มที่1 66.8% เข็มที่2 59.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 67.2% เข็มที่2 62.1%
     13. ตราด เข็มที่1 64.9% เข็มที่2 59.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 67.1% เข็มที่2 63.9%
     14. บุรีรัมย์ เข็มที่1 60.2% เข็มที่2 52.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.6% เข็มที่2 68.6%
     15. เลย เข็มที่1 57.6% เข็มที่2 49.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 73.7% เข็มที่2 64.8%
     16. อุดรธานี เข็มที่1 56.9% เข็มที่2 49.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 82% เข็มที่2 73.8%
     17. หนองคาย เข็มที่1 54.9% เข็มที่2 47.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 70.3% เข็มที่2 63.8%

     รวม เข็มที่1 88.3% เข็มที่2 77.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 81.4% เข็มที่2 72.5%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 685,823,447 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 241,441,928 (51.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 126,846,771 โดส (75%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ไทย จำนวน 95,251,358 โดส (74.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 95,251,358 โดส (47.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. มาเลเซีย จำนวน 54,031,000 โดส (79.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. กัมพูชา จำนวน 30,019,913 โดส (83.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 28,707,770 โดส (30.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (87%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 7,237,436 โดส (54.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 756,080 โดส (91.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.44%
     2. ยุโรป 10.37%
     3. อเมริกาเหนือ 9.19%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.36%
     5. แอฟริกา 3.03%
     6. โอเชียเนีย 0.61%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,516.38 ล้านโดส (179.7% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
     2. อินเดีย จำนวน 1,257.59 ล้านโดส (92%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 462.26 ล้านโดส (139.2%)
     4. บราซิล จำนวน 310.77 ล้านโดส (147.9%)
     5. อินโดนีเซีย จำนวน 241.44 ล้านโดส (87.5%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (250.9%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
     2. ชิลี (214.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
     3. มัลดีฟส์ (207.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ  Sinopharm)
     4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (203.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     5. บาห์เรน (197.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     6. อุรุกวัย (193.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. จีน (179.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)
     8. อิสราเอล (179.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     9. กาตาร์ (178.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     10. กัมพูชา (177.5%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น