Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 103,894,611 โดส และทั่วโลกแล้ว 9,098 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 775.8 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (121.9%)


➡️(30 ธันวาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 9,098 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 39.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 506 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 206 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 775.8 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 273 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 103,894,611 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.99%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 9.098 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 103,894,611 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 51,205,920 โดส (77.4% ของประชากร)
        - เข็มสอง 45,928,719 โดส (69.4% ของประชากร)
        - เข็มสาม 6,759,972 โดส (10.2% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-30 ธ.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 103,894,611 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 455,208 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 402,142 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 22,814,470 โดส
        - เข็มที่ 2 3,575,142 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 13,431,225 โดส
        - เข็มที่ 2 27,852,125 โดส
        - เข็มที่ 3 2,872,650 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 7,452,260 โดส
        - เข็มที่ 2 7,094,903 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 6,908,887 โดส
        - เข็มที่ 2 6,949,351 โดส
        - เข็มที่ 3 2,712,222 โดส
    วัคซีน Moderna
        - เข็มที่ 1 599,078 โดส
        - เข็มที่ 2 457,198 โดส
        - เข็มที่ 3 1,175,100 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 121.9% เข็มที่2 119.2% เข็มที่3 97.9%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 64.4% เข็มที่2 62.4% เข็มที่3 25.8%
     - อสม เข็มที่1 78.9% เข็มที่2 75.8% เข็มที่3 22.9%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 77.6% เข็มที่2 71.6% เข็มที่3 9.4%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 68.8% เข็มที่3 60.6% เข็มที่3 8.9%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มทีา 75.2% เข็มที่ 67.3% เข็มที่3 5.9%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 21.1% เข็มที่ 17.6% เข็มที่3 0.8%
     - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 74.4% เข็มที่2 70.5% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 71.1% เข็มที่2 63.8% เข็มที่3 9.4%5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

     1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 120% เข็มที่2 110.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 83.7% เข็มที่2 75.6%
     2. ชลบุรี เข็มที่1 93.2% เข็มที่2 87.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 79.8% เข็มที่2 76.7%
     3. เชียงใหม่ เข็มที่1 89.5% เข็มที่2 83% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 94.9% เข็มที่2 88.5%
     4. ภูเก็ต เข็มที่1 87.6% เข็มที่2 85% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 74.6% เข็มที่2 72.4%
     5. สมุทรปราการ เข็มที่1 83.4% เข็มที่2 71.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 96.6% เข็มที่2 88.9%
     6. ระนอง เข็มที่1 82.1% เข็มที่2 75.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 77.4% เข็มที่2 74.9%
     7. ระยอง เข็มที่1 77.7% เข็มที่2 72.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 70.1% เข็มที่2 67.3%
     8. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 75.2% เข็มที่2 66.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 88.2% เข็มที่2 80.3%
     9. พังงา เข็มที่1 74.6% เข็มที่2 72.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 76.9% เข็มที่2 74.7%
     10. กระบี่ เข็มที่1 71.3% เข็มที่2 66.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80% เข็มที่2 75.7%
     11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 70.7% เข็มที่2 65.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 73.7% เข็มที่2 69.1%
     12. เพชรบุรี เข็มที่1 70.3% เข็มที่2 62.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 72.3% เข็มที่2 64.3%
     13. ตราด เข็มที่1 66.8% เข็มที่2 62.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 68.6% เข็มที่2 66.1%
     14. เลย เข็มที่1 61.8% เข็มที่2 53.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 78.9% เข็มที่2 68.8%
     15. บุรีรัมย์ เข็มที่1 61.1% เข็มที่2 54.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 81.7% เข็มที่2 72.6%
     16. อุดรธานี เข็มที่1 59.7% เข็มที่2 53.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 84.8% เข็มที่2 77.1%
     17. หนองคาย เข็มที่1 56.7% เข็มที่2 48.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.2% เข็มที่2 64.8%

     รวม เข็มที่1 91.1% เข็มที่2 83.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 83.3% เข็มที่2 76.3%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 775,870,078 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 273,016,811 (58%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 148,198,862 โดส (79.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 107,277,506 โดส (51.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 103,894,611 โดส (77.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. มาเลเซีย จำนวน 57,305,127 โดส (79.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. พม่า จำนวน 35,680,066 โดส (37.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     7. กัมพูชา จำนวน 31,434,979 โดส (84.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (88%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 8,155,000 โดส (61.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 823,787 โดส (94.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.5%
     2. ยุโรป 10.45%
     3. อเมริกาเหนือ 9%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.09%
     5. แอฟริกา 3.36%
     6. โอเชียเนีย 0.58%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,795.72 ล้านโดส (199.7% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
     2. อินเดีย จำนวน 1,438.58 ล้านโดส (105.2%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 506.31 ล้านโดส (152.5%)
     4. บราซิล จำนวน 329.86 ล้านโดส (157%)
     5. อินโดนีเซีย จำนวน 273.02 ล้านโดส (99%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (265.5%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
     2. ชิลี (228.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
     3. บาห์เรน (216.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. มัลดีฟส์ (212.1% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (210%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     6. เดนมาร์ก (206.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
     7. จีน (199.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)
     8. สหราชอาณาจักร (197.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ AstraZeneca/Oxford)
     9. อุรุกวัย (197.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     10. เกาหลีใต้ (196.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ Moderna)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น