Breaking News

กรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564


วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564 พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี


นายอิทธิพล
กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง จัดที่วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เลือกจัดกิจกรรมตามความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ได้แก่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในมิติทางศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้มีความสามัคคีปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน


ไม่มีความคิดเห็น