Breaking News

อาชีวะตอกย้ำสาขาการเลขานุการยังไปอีกไกล


นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ โดยเน้นการให้ความรู้ควบคู่ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝังลักษณะนิสัยในการทำงาน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียน ให้มีนิสัยรักการทำงาน มีศรัทธา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะการเรียนสาขาเลขานุการและภาษาต่างประเทศ ที่ยังเปิดสอนในสถานศึกษาอาชีวะอีกหลายแห่ง ถือว่าเป็นสาขาวิชาดั้งเดิม แต่ยังเป็นที่ต้องการ ของสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยติดต่อมายังสถานศึกษา เพื่อขอให้ส่งนักศึกษาไปทำงานด้วย ซึ่งปัจจุบัน ผู้จบการศึกษาทั้งสองสาขานี้มีไม่เพียงพอ ความต้องการของหน่วยงาน เช่นที่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ที่เปิดสอนมากว่า 10 ปี และจากการสำรวจ พบว่า นักศึกษาทั้งสองสาขานี้ จบแล้วมีงานทำทันที


นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กล่าวว่า วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้เปิดการเรียนการสอนมากว่า 6 ทศวรรษ โดยได้จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาพณิชยการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดทำการสอน 8 แผนกวิชา ประกอบด้วย แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก แผนกวิชาการท่องเที่ยว แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แผนกวิชาการเลขานุการ และแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งทั้งแผนกวิชาการเลขานุการ และแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นแผนกวิชาที่มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้เรียนแผนกวิชาการเลขานุการ และแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ในฐานะผู้บริการสนับสนุนองค์กร มีความสำคัญมากขึ้น ส่งผลถึงประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแผนกวิชาการเลขานุการ ได้เน้นให้มีการเรียนการสอน วิชาชวเลขไทยเบื้องต้น ซึ่งเป็นวิชาที่หาเรียนได้ยากในปัจจุบัน แต่เป็นวิชาที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน รวมทั้งวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้ดูดีในที่สาธารณชน สำหรับแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น เน้นทักษะการพูดและการฟัง โดยนำเทคโนโลยีที่เป็นสื่อการสอนสมัยมาใช้ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีความสนุกสนานในการเรียน


นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ กล่าวต่อไปว่า สาขาวิชาดังกล่าว ไม่ได้เปิดสอนทุกวิทยาลัยฯ แต่เป็นสาขาที่ตลาดมีความต้องการอย่างมาก ทั้งภาครัฐ และเอกขน ทำให้หางานได้ง่าย และได้ค่าตอบแทนที่สูง ซึ่งเป็นเงินเดือนรวมกับค่าทักษะ ที่เป็นความสามารถเฉพาะทาง เช่น การใช้ภาษาชวเลข และภาษาต่างประเทศ


ด้านนางสาวทิพย์อัปสร เม่นคล้าย เจ้าพนักงานชวเลขชำนาญงานรัฐสภา ศิษย์เก่าวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้เล่าให้ฟังว่า เลขานุการ คือบุคคลสำคัญในการประสานงานระหว่างผู้บริหารและบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นผู้ช่วยให้งานของผู้บริหารดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง เป็นผู้สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีในองค์กร เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารกับผู้มาติดต่องาน เป็นผู้ช่วยพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งปัจจุบันตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลข ในรัฐสภายังขาดอยู่อีกหลายตำแหน่ง โดยได้ให้คำแนะนำรุ่นน้อง พร้อมแนะแนวทางศึกษาต่อ และสถานที่ฝึกประสบการณ์ในสายอาชีพ เลขานุการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.


ไม่มีความคิดเห็น