Breaking News

สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก

📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐
     ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563


วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 32 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 9.8 แสนราย

▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร
▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
▶️อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร
▶️อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น