Breaking News

วช. ให้ทุนพัฒนานักวิจัยครั้งใหญ่กว่า 422 ทุน ร่วมกับ 36 หน่วยงาน และภาคเอกชน 54 บริษัท


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ลงนามการให้ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการร่วมกับ 36 หน่วยงาน และภาคเอกชน 54 บริษัท


ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการที่ลงนามนี้เป็นการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) รวมทั้งสิ้น 422 โครงการ ร่วมกัน 36 หน่วยงาน และภาคเอกชน 54 บริษัท


ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ที่ วช. ดำเนินการนี้ เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาบุคลากรวิจัย เป็นทุนที่สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนและคุณภาพของบุคลากรวิจัยให้สร้างผลงานและนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย วช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัยหลังปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึง นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง ตลอดจนนักวิจัยอาวุโส เพื่อสร้างแรงจูงใจตลอดเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ให้นักวิจัยได้มีโอกาสทำงาน วิจัยอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ สั่งสมประสบการณ์ และเปิดโอกาสในการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ตลอดจนผลิตผลงานที่มีศักยภาพเชิงวิชาการหรือผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เพื่อเป็นฐานการพัฒนากำลังคนด้านวิจัย ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบัน วช. ได้ให้การสนับสนุนทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ไปแล้วไม่น้อย กว่า 753 โครงการ กรอบวงเงิน 824 ล้านบาท โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนากำลังคนหรือบุคลากรด้านวิจัยไม่น้อยกว่า 2,500 คนต่อปี


ไม่มีความคิดเห็น