Breaking News

เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง ผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 12 อาคารเกษมทัศนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง ผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดย ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เป็นประธานพิธีเปิด มี นายสัณหณัฐ สีจำปี นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย นางสาวฐปนีย์ โสภณ เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีเปิด


สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมีหน้าที่ดูแลและ ให้การสนับสนุนผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ที่กำลังรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ อันได้แก่ ไต ตับ หัวใจ ปอด และไขกระดูก ให้มีสุขภาพด้านกายภาพที่แข็งแรงขึ้น รวมทั้งมีการฟื้นฟูในทางจิตใจให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต และรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติในสังคม รวมถึงลดภาระการรักษาด้านสาธารณสุข


โดยมุ่งเน้นการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือ ตลอดจนทางการแพทย์และผลจากการวิจัยได้เห็นสอดคล้องกันว่า ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะสามารถฟื้นฟูศักยภาพด้านร่างกาย รวมถึงจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย จึงได้มีการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในกลุ่มผู้ปลูกถ่ายอวัยวะให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เห็นถึงศักภาพในเชิงกีฬาและอีกยังเป็นการสร้างการตระหนักรู้ของภาคประชาชนทั้งเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะ และการบริจาคอวัยวะ


สำหรับกีฬาโบว์ลิ่ง ถือเป็นกีฬาที่พัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย มีความสัมพันธ์กันทั้งกระบวนการคิด การใช้กำลังแขน ขา ข้อมือ นิ้วมือ หัวไหล่ รวมทั้งกล้ามมือต่าง ๆ และที่สำคัญต้องอาศัยการฝึกซ้อมอยู่เป็นเวลานานเพื่อที่จะควบคุมลูกโบว์ลิ่งที่มีน้ำหนักมาก ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่ผู้เล่นต้องการจนถึงการพัฒนาฝืมือของกีฬาโบว์ลิ่งให้ได้สกอร์อยู่ในระดับแข่งขันได้ ทั้งการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งผู้เปลี่ยนอวัยวะยังใช้กฏ กติกา ที่ใช้ตามมาตรฐานหลักสากลทุกประการ เหตุสำคัญประการหนึ่ง กีฬาโบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอเป็นกีฬาในการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 และหลังจากนั้นมากีฬาโบว์ลิ่งก็ได้รับการบรรจุในการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา นับเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว


สำหรับการแข่งขันกำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ชั้น 11 อาคารเกษมทัศนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 5 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่ ประเภทชายเดี่ยว ประเภทหญิงเดี่ยว ประเภทคู่ ประเภททีม 3 คน และประเภทเดี่ยวมือใหม่ (เพื่อเฟ้นหาผู้เปลี่ยนอวัยวะหน้าใหม่เข้าสู่นักกีฬา) ประเภทคะแนนสูงสุดชาย และคะแนนสูงสุดหญิง ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะฯ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น จำนวน 75 คน ด้วยกัน เป้าหมายสูงสุดของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อพัฒนากีฬาโบว์ลิ่งผู้เปลี่ยนอวัยวะสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาโบว์ลิ่ง เพื่อเฟ้นหานักกีฬาโบว์ลิ่งผู้เปลี่ยนอวัยวะหน้าใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะและการกระตุ้นในภาคสังคมเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ และการบริจาคอวัยวะสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ และที่สำคัญเพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะยุโรปที่ประเทศอังกฤษ ในเดือนสิงหาคม และรวมทั้งเฟ้นหานักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกในเดือนเมษายน ปี 2566 ที่เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย


ไม่มีความคิดเห็น