Breaking News

ศน. ร่วมกับวัดยานนาวา จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ ลานหน้าพระเจดีย์สำเภา วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565


นายอิทธิพล
กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน 2565 


ในส่วนกลาง ร่วมกับวัดยานนาวา สำนักงานเขตสาทร สภาวัฒนธรรมเขตสาทร และภาคีเครือข่าย จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ พนักงานเอกชน และประชาชน จำนวน 69 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบวชเนกขัมมจารี เนกขัมมจาริณี ศึกษาและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2565 รวม 3 วัน ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษา ฝึกฝนอบรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 


ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จัดกิจกรรมตามความพร้อมและตามบริบทของแต่ละพื้นที่
ประกอบด้วย การบรรพชา การปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข คำสั่ง และประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด


นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า
การปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อให้มีสมาธิ เกิดสติ ปัญญา เป็นการนำศีลธรรมและคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลากิเลส เพราะเมื่อได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ใน 3 ระดับ คือ ประโยชน์ขั้นต่ำ สามารถตั้งตัวเป็นหลักฐานได้ ประโยชน์ขั้นกลาง สามารถตั้งตัวอยู่ในหลักศีลธรรมได้ และประโยชน์ขั้นสูงสุด คือ สามารถดับกิเลส พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง นับเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและเกิดสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยรวม

ไม่มีความคิดเห็น