Breaking News

วช. และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 15 หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ และสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่
(1) ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
(2) ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
(3) กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
(4) กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และสมัครได้ที่หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย รายละเอียดตามภาพประกอบ

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว #สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ #ลูกไก่ #ทุนวิจัย #วิจัย #นวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น