Breaking News

วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกล้าพันธุ์อ้อยสะอาดนำร่อง ภายใต้โครงการการพัฒนาและผลิตท่อนพันธุ์สะอาดนำร่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกล้าพันธุ์อ้อยสะอาดนำร่อง ภายใต้โครงการการพัฒนาและผลิตท่อนพันธุ์สะอาดนำร่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล ไชยแสน จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จาก วช. ประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สมปรารถนา สุขทวี
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์         ดร.ธนพล ไชยแสน

สำหรับการมอบกล้าพันธุ์อ้อยสะอาดฯ ครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดเพื่อต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ในสภาวะแล้งที่เกษตรกรขาดแคลนท่อนพันธุ์และมอบกล้าพันธุ์สะอาดให้กับเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โรงงานน้ำตาล จำนวน ๗ โรงงาน และมอบท่อนพันธุ์สะอาดจำนวน ๑,๐๐๐ ตัน ให้เกษตรกรและโรงงานน้ำตาลที่เข้าร่วมงานไม่มีความคิดเห็น