Breaking News

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เครือข่ายสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) ในสังกัด สช. ด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตามนโยบาย “กศน. สช. WOW WOW”


“ดร.กนกวรรณ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เครือข่ายสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่มีผลงานทางการศึกษาดีเด่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เรียนจบการศึกษาครั้งนี้จำนวน 1,200 คนดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดงานที่ให้เกียรติเชิญมา ซึ่งตนมีความเต็มใจอย่างยิ่งและตั้งใจจะมางานนี้ให้ได้ เพราะไปงานโรงเรียนเอกชนในระบบมามากมายหลายเวทีแล้ว แต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มางานของเอกชนนอกระบบ และถือว่าเป็นงานสำคัญเพราะเป็นวันแห่งความสำเร็จของผู้เรียนหลากหลายสาขา ที่เกิดจากผลสัมฤทธิ์โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สช.ที่ตนกำกับดูแล จึงต้องการมาให้กำลังแก่ทุกคน


ดร.กนกวรรณ
กล่าวต่อว่า โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัด สช. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการจัดการศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมาก เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ทุกช่วงวัย ทุกโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ทั้งทางด้านวิชาชีพ วิชาการ กีฬา ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญคือ เป็นการจัดการศึกษาที่รัฐไม่ต้องลงทุน ทุกท่านรวมคณะกรรมการ ผู้บริหาร ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษามากมาย ต้องขอขอบคุณทุกท่านและในฐานะที่ตนกำกับดูแล สช. และกศน.


ทั้งนี้ตนเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่พูดถึงการศึกษาเอกชนนอกระบบมากที่สุด เพราะหลายท่านไม่เข้าใจจึงต้องพูดถึงบ่อย ๆ ซึ่งทั้งการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และเอกชนนอกระบบ สช. เป็นการจัดการศึกษาที่สำคัญต่อประชาชน โดยเฉพาะรากหญ้า ประชาชนพื้นที่ห่างไกล สามารถเรียนได้แบบยืดหยุ่นตามหลักสูตร ตอบสนองชุมชน สังคม ได้เป็นอย่างดี ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล และในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล จะพยายามบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเอกชนนอกระบบ สช. กับนอกระบบ กศน.ให้มาทำงานร่วมกัน หาแนวทางเพื่อความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับนุนกันให้มากขึ้นต่อไป


การดำเนินการนโยบาย “กศน. สช. WOW WOW” มาได้ระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ก้าวข้ามการสอนในรูปแบบเดิมๆ สู่การเรียนรู้ออนไลน์ นอกจากนี้ทางโรงเรียนนอกระบบได้เข้ามาช่วยกศน.ในรูปแบบเป็นวิทยากร เป็นผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์มาอุทิศตน มาช่วยสอนในลักษณะจิตอาสา มาช่วยงานโดยที่งบราชการไม่สามารถจ่ายได้ เช่น คิดเพียง 200 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งหากคิดอัตราปรกติอยู่ที่หลายพันบาทต่อชั่วโมง และจากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น เราวางแผนร่วมกันไว้ว่าจะไปทำอะไร ที่ไหนอย่างไรให้เข้มข้นขึ้นดร.กนกวรรณ กล่าวเพิ่มเติม


ขอชื่นชมทั้งผู้สอนและผู้เรียน ที่มีความพยายามจนเห็นผลความสำเร็จในวันนี้และให้นำความสำเร็จนี้ไปดูแลตนเองและครอบครัว ซึ่งอาจไปต่อยอดทางการศึกษาหรือไปประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้และเป็นผู้ให้ต่อสังคม ต่อ ๆ ไป” ดร.กนกวรรณ ได้กล่าวปิดท้าย


ไม่มีความคิดเห็น