Breaking News

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน “Open your mind to Open Government”


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จัดกิจกรรม“ Better Country Hackathon” เพื่อเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในการนำเสนอไอเดียต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานของภาครัฐและพัฒนาระบบราชการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของระบบราชการที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานของภาครัฐร่วมกัน


ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้มีการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบงานบริการภาครัฐต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ผ่านแนวคิด “Open your mind to Open Government” โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการ Design Thinking ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ผ่านการระดมความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ และนำมาจัดทำแนวทางการพัฒนาด้วยไอเดียดีๆ ต่อยอดเป็นต้นแบบการพัฒนา ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการระดมความคิดเห็นและได้รับไอเดียดีๆ จากคนรุ่นใหม่มากมาย เช่น


 การใช้ AI มาช่วยในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงโรคต่าง ๆ
 การสร้างระบบ Tele-Consult ระบบ Tracking ซึ่งช่วยในการเฝ้าติดตามการระบาดของโรค
 การพัฒนาระบบ Tele-Med ที่มีการเก็บข้อมูลแบบ Realtime เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
 การสร้างช่องทางการขายผลผลิตทางการเกษตรแบบออนไลน์ ที่สามารถระบุพิกัดพื้นที่ของสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน

 
 การสร้าง Application เพื่อจับคู่ผู้หางานกับนายจ้าง โดยมีลักษณะงานที่หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น งานรายชั่วโมง รายวัน รายโครงการ เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยปัญหาการว่างงาน และให้คนที่กำลังมองหางานได้ทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง
 การสร้าง Website ศูนย์กลางการให้บริการภาครัฐที่รวบรวมข้อมูลภาครัฐเบื้องต้นไว้ในที่เดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าไปรับบริการภาครัฐ
 การสร้าง Platform กลางของผู้พิการ ที่สามารถขึ้นทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ์และสวัสดิการต่าง ๆ


สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ 6 : Open Government ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.opengovenment.go.th หรือ เฟซบุ๊ก Opengovthailand 


ไม่มีความคิดเห็น