Breaking News

อว. เผยมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้


รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับการผ่อนคลายด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษานั้น ในส่วนของ มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จะมีการผ่อนคลายให้จัดการเรียนในห้องเรียนเพิ่มเติมได้อีก โดยมหาวิทยาลัยสามารถใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง on-site ตามปกติ ร่วมกับ online ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และตามกิจกรรมเกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะเริ่มทดลองดำเนินการตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2563


ไม่มีความคิดเห็น