Breaking News

วช. เชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "ถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี”


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ได้กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปีระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมประกอยด้วย ภาคการประชุม ในประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม และภาคนิทรรศการ “ชิม ช็อปเพลิน เดินตลาดงานวิจัย”

ในการนี้ วช. ขอเรียนท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "ถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งแบบออนไซต์และแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom และ facebook live สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://63years.nrct.go.th หรือสแกน QR code ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


ไม่มีความคิดเห็น