Breaking News

ม. มหานคร จับมือพันธมิตร จัดงานสัมมนา “ไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน” มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อการพัฒนาของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต


กรุงเทพฯ, กันยายน 2565 –มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) และ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUTIC) จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน” เมื่อเร็ว ๆ นี้
ณ อาคารมหานครมิวเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อร่วมกันนำเสนอแนวคิด วิเคราะห์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วน ภายใต้สถานการณ์ของประเทศไทย ควบคู่ไปกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อการพัฒนาของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและแนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตคุณภาพสูงรองรับทุกภาคอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต ว่า MUT เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มุ่งสร้างบัณฑิตคุณภาพสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เราจึงต้องรับผิดชอบอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาหลายพันคนที่เลือกมาเรียนกับเรา รวมถึงต้องพาทีมบุคลากรนับพัน ฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการ ทั้งปัญหาสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ปัญหาประชากรที่เป็นเยาวชนวัยเรียนลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงซึ่งส่งผลให้จำนวนแรงงานที่จะป้อนเข้าสู่สายการผลิตและบริการลดลง ในขณะที่ EEC ประกาศแผนความต้องการอัตรากำลังแรงงานทักษะสูงหลายหมื่นคนและตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็นทวีคูณทุกปี จึงทำให้ต้องหันมาพิจารณากำลังแรงงานอายุ 30 ปี ขึ้นไป จำนวนกว่า 35 ล้านคน ที่อยู่ระหว่างประกอบอาชีพให้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) หรือ เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เสริมเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน (Automation) และวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) เป็นต้น


ม. เทคโนโลยีมหานคร พร้อมเพื่อการนี้แล้วและเรายังได้ทำหน้าที่สร้างบัณฑิตคุณภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม เพื่อไปสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจของชาติและจรรโลงสังคม นั่นคือเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนของประเทศในอนาคต โดยในปีพ.ศ. 2566 MUT จะมีการนำแนวการเรียนการสอนแบบ Modular สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหา และกล้าตัดสินใจ จุดเด่นของการเรียนแบบ Modular คือ มีลักษณะยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความเหมาะสมและตามบริบทของสังคมที่พลิกผันตลอดเวลา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ยังคงเน้นแนวการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning คือเน้นที่วิธีการเรียนรู้โดยการนำปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของเรา ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มากประสบการณ์และมีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นเครือข่ายกับตลาดงานที่ช่วยระบุทักษะที่ต้องการใช้จากบัณฑิตของเรา นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม MUT จึงป้อนทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และทำไมนักศึกษาจึงต้องเลือกเรียนที่ม. เทคโนโลยีมหานคร


นางสาวกาญจนา ภวัครานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUTIC) และคณะกรรมการจัดงาน
กล่าวว่า งานสัมมนาไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน เป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งที่ ม. เทคโนโลยีมหานคร จะได้นำความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา ที่ร่วมระดมความคิดที่น่าสนใจเพื่อการพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเราหวังว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ จะได้รับแนวคิดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคต


ไม่มีความคิดเห็น