Breaking News

วธ. มอบโล่ “ดี” ที่ได้ทำ เปิดพื้นที่ความดีให้เด็ก เยาวชน และประชาชน โชว์ศักยภาพผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม” ผ่านสื่อที่หลากหลาย


วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “ดี” ที่ได้ทำ ณ ห้องแกลอลรี 5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


นายอิทธิพล กล่าวว่า
ปัจจุบันสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะสื่อที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคม ซึ่งในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต ได้มีการนำสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้สื่อมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โดยสื่อที่เผยแพร่สู่สังคมนั้นมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งยังสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายในหลากหลายช่องทางอีกด้วย หากเด็กและเยาวชนได้รับสื่อหรือมีการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านทักษะการเรียนรู้และการเข้าสังคม รวมทั้งยังส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การยอมรับในค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงามได้ 


ดังนั้น กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญการขยายพื้นที่ความดี โดยเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน โชว์ศักยภาพผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม” ผ่านสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “ดี” ที่ได้ทำ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทคลิปไวรัล (Viral Clip) ความยาว 1-3 นาที แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่


1) ระดับนักเรียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SJ Production เรื่อง “เมนูของแม่”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนตะพานหิน เรื่อง “เรื่องดีๆ ของผม” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Farmer เรื่อง “ความดีที่มองไม่เห็น” รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ทีม L.PRODUCTION เรื่อง “เลือกระหว่าง” และรางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ทีม YOLO - ใช้ชีวิตให้คุ้ม เรื่อง “Good to do - สิ่งที่รัก”


2) ระดับนิสิต/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมก้าวหน้า CMU เรื่อง “หัวใจดวงนี้ เพื่อน้องช้าง” 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเก็บขยะเปลี่ยนโลก! เรื่อง “เก็บขยะเปลี่ยนโลก!” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม MT banana เรื่อง “พร้อมบวก” รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ทีม GFTEAR เรื่อง “น้อยหรือเยอะทำเถอะ” และรางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ทีมแท่งทอง เรื่อง “Hello…Hero”


3) ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ก.กวางปาแอ่ว เรื่อง “ผลิตภัณฑ์บ้านเฮา” 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม SPDML.001 เรื่อง “Kru_man” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
ทีมพื้นที่ความสุข เรื่อง “ดีที่ได้ทำ (ช่วยแมว)” รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ทีมขนุนลูกที่สุก เรื่อง “ให้ 1 ได้ถึง 3” และรางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ทีม โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อย โนนสวัสดิ์ เรื่อง “ดีที่ได้ทำ (กิจกรรมดีๆ)”

2. ประเภทภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้น (Short Film/Short Documentary) ความยาว 3-5 นาที 


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Hometown Thungsong เรื่อง “ดีสะพัด” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมนายธัญนพ ตระกูลโชคดี เรื่อง “ต้นกล้าในป่าลึก”
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมกลุ่มสมอง เรื่อง “ไดโนเสาร์ที่มี 3 ขา” 


นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า
การจัดการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พลังเครือข่ายศาสนาทุกช่วงวัยได้แสดงศักยภาพในการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านหลักธรรมทางศาสนา สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ รวมทั้งส่งเสริมให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญ “คุณธรรม จริยธรรม” และการมีพฤติกรรม ค่านิยมที่ดีงามในการเป็นต้นแบบความดีของคนในสังคมต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น