Breaking News

กรมการท่องเที่ยวมอบเครื่องหมายมาตรฐานให้ผู้ประกอบการ 414 แห่ง ที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 หวังยกระดับสร้างความมั่นใจ ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก


กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และผู้บริหารสำหรับผู้เข้าร่วมมาตรฐานท่องเที่ยวไทยได้นำหลักการจัดที่เป็นมาตรฐานสากล และแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากำหนดเป็นกระบวนการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เป็นระบบ มีความเป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสากล


โดยเน้นเรื่องการให้บริการที่ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย มีความเป็นธรรม มีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานเป็นไปตามกระบวนการตรวจมาตรฐานสากล (ISO) โดยใช้ Third Party เป็นหน่วยตรวจสอบและ รับรองดำเนินการตรวจประเมิน ดังนั้นสามารถเชื่อถือได้ว่ามีความเป็นธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างแน่นอน


เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์เป็นรูป "ช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยาม" เพื่อใช้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้กับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ภาคบริการ แบ่งเป็นหมวดประเภทมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว / หมวดประเภทมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว / หมวดประเภทมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อความสำคัญและประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว (For Tourists) เกิดความเป็นธรรมในการใช้บริการและลดปัญหาข้อร้องเรียน เกิดความมั่นใจในการใช้บริการจากสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน รวมถึงได้รับความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายกับการบริการต่อผู้ประกอบการ (For Entrepreneurs) ด้วยการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ ใช้ในการกำกับดูแลกิจการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ หรือกำหนดมาตรฐานการสร้างแรงจูงใจต่างๆต่อประเทศ (For Thailand) คือ การสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวดีขึ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับคุณภาพในภาพรวม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยและเป็นเครื่องมือหลักในการผลักดันให้เป็นการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงค้นหาสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ได้ที่เว็บไซต์ tts.dot.go.th และ Facebook page: Thailand Tourism Standard

ทั้งนี้ เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยยกระดับเป็นระดับสากลสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและเกิดความยั่งยืนต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น