Breaking News

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จัดพิธีเปิด Super AI Engineer & Startup Exhibition 2022 และพิธีมอบเหรียญรางวัล โครงการ "สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์" หวังพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคต


วันนี้ (19 ส.ค.) ณ ลานนิทรรศการ Beacon 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand: AIAT) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Sirindhorn International Institute of Technology: SIIT) จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ Super AI Engineer & Startup Exhibition 2022 และพิธีมอบเหรียญรางวัล Super AI Engineer Season 2 ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุน ด้านการพัฒนากําลังคน การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนานวัตกร-วิศวกร-นักวิจัย-วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์” หรือ เรียกสั้นๆ ว่า “สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)”โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานร่วมในพิธี


นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กล่าวว่า ในนามของบัณฑิตวิศวกรรู้สึกดีใจที่ศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI ได้รับการสนับสนุนจากหลาย ๆ ภาคส่วน ส่วนในนามของกรุงเทพมหานคร เราก็มีความท้าทาย 3 เรื่อง ที่คิดว่า AI เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์จะช่วยได้ ได้แก่
1. การเพิ่มประสิทธิภาพของเมือง ยกตัวอย่างเช่น การที่ กทม. ได้มีการนำนวัตรกรรม Traffy Fondue ของ สวทช. มาใช้ในการรับแจ้งปัญหาของเมืองจากประชาชน จากตอนแรกที่ระบบยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นรูปเกี่ยวกับอะไร แต่ปัจจุบันระบบ AI สามารถวิเคราะห์ได้เบื้องต้นว่าภาพนั้นคือภาพอะไร เป็นต้น
2. การลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาระบบการศึกษา โดยหน้าที่ของ AI ไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ แต่จะต้องเกิดประสิทธิภาพสำหรับทุกคน เข้าถึงทุกระดับ ซึ่งได้มีการหารือกันว่าจะสามารถนำเรื่อง AI เข้าสู่หลักสูตรทางการศึกษาได้หรือไม่
3. การดึงดูดคนเก่ง เพราะเมืองคือ Labor Market (ตลาดแรงงาน) สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ และเมืองที่ดีจะต้องดึงดูดคนที่เก่งในมิติต่าง ๆ ให้ยังอยู่กับเมืองให้ได้ งานในวันนี้เป็นโครงการสำคัญที่ทำให้คนที่ร่วมโครงการ 5,000 กว่าคน หรืออย่างน้อย ๆ ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้อยู่กับเมือง เป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เมืองดีขึ้น ถือเป็นโครงการที่ตอบสนองความท้าทายนี้อย่างมาก


โอกาสนี้ รองผู้ว่าฯ ศานนท์ ได้กล่าวถึงการจัดเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ “บางกอกวิทยา” ซึ่งเปิดพื้นที่ กทม. เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ โดยเน้นย้ำว่า วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่เพียงวิชาการเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในทุก ๆ วัน พร้อมอวยพรให้โครงการ Super AI Engineer ประสบความสำเร็จ เสริมสร้างประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า เข้าสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์อย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อไป จากนั้นจึงเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ


โครงการ Super AI Engineer เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยในปี 2564 นี้ เป็นโครงการปีที่ 2 (Season 2) ต่อจากโครงการปีที่ 1 ปี 2563 (Season 1) ซึ่งปีนี้มีผู้ผ่านการประเมินความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์จากโครงการ Super AI Engineer ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเอไอขั้นสูง จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาด้านปัญญาประดิษฐ์ และผ่านการฝึกอบรมเข้มข้นอย่างน้อย 11 สัปดาห์ ในปีนี้มีผู้ได้รับเหรียญทอง จำนวน 9 คน กลุ่มที่ได้เหรียญเงินจำนวน 15 คน และเหรียญทองแดงจำนวน 52 คน


ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสมาชิกสมาคมจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และเอกชนมากกว่า 50 แห่งเพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง `โดยทางโครงการเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ สาขาวิชาชีพ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าโครงการในปีนี้ มีจำนวน กว่า 5,600 คน ผู้สมัครในโครงการ สามารถเข้าอบรมเอไอตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับกลาง แบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งหลักสูตรนี้เปิดกว้างให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครลงทะเบียนเรียนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหลักสูตรพื้นฐานเอไอ (Fundamental Level) ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้ที่ https://mooc.aiat.or.th/


ในงานนิทรรศการประกอบด้วยการแสดงความสามารถจากผู้อบรมที่ได้รับรางวัล โปสเตอร์แสดงผลงานจากผู้เข้าอบรม อีกทั้งยังมี การแสดงผลงานจากบริษัทต่างๆอีกด้วย และงานนี้มียังมีทีมที่สนใจ ธุรกิจ Startup AI ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่ผ่านการบ่มเพาะจากสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) จำนวน 6 ทีม และเข้ามา Pitching ต่อกลุ่มนักลงทุน มีงานเสวนาจากกลุ่มนักธุรกิจสายเอไอ และ Health Care โดย บริษัท ทัช เทคโนโลยี รวมทั้งเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานดังกล่าว

ให้คำปรึกษางาน Event และสื่อ Social media อย่างมืออาชีพ โดยบริษัท ออลบิซ(2019) จำกัด ติดต่อ 0835924116 หรือ 0844751286


ไม่มีความคิดเห็น