Breaking News

วช. ผลักดันเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาการวิจัยเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง จัดการประชุมจัดทำแผนเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมี ดร.เชาวลิต สิมสวย ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการวิจัยอย่างทั่วถึง พร้อมผลักดันการสร้างระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยให้ทันต่อการพลิกโฉมของประเทศไทยและยกระดับคุณภาพงานวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงการวางระบบสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ในการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบวิจัย แบ่งออกเป็น 6 โหนดภูมิภาค สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อให้พร้อมต่อการพัฒนางานวิจัย จากพื้นที่สู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น