Breaking News

วช. ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

📢📢📢 วช. ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 3 ผ่านระบบ ZOOM Meetings ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565


ขั้นตอนการพิจารณา :

1. ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนภายในวันที่ 7 - 30 เมษายน 2565
2. หน่วยงานผู้จัดพิจารณาคัดกรองและสรุปผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เชข้าร่วมโครงการ เสนอ วช.
3. วช. พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด (วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดเท่านั้น)

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครและเอกสารโครงการ และส่งใบสมัคร ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏ

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยการพิมพ์เท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ : 
โทร. 044-233000 ต่อ 5101

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว #สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ #ลูกไก่ #ราชมงคลอีสาน #ทุนวิจัย #วิจัย #นวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น