Breaking News

วธ. ร่วมสืบทอดประเพณีสงกรานต์ จัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สงกรานต์วิถีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2565” นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมสร้างสังคมปลอดอบายมุข


วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานใน “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สงกรานต์วิถีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2565” พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชน เข้าร่วมในพิธี


นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า
“วันสงกรานต์” ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ หรือที่เรียกว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ วันสงกรานต์เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญู โดยการปรนนิบัติต่อพ่อ แม่ และผู้มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด โดยถือเอาวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันเนา (วันกลาง) และวันที่ 15 เมษายนของทุกปีเป็นวันสุดท้ายเรียกว่า “วันเถลิงศก” กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ได้ร่วมสืบทอดประเพณีดังกล่าว โดยจัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สงกรานต์วิถีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2565นำพลัง “บวร” บ้าน-วัด/ศาสนสถาน-โรงเรียน มาเป็นกลไกสำคัญในการร่วมสร้างสังคมคุณธรรม นำมิติทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาจิตใจให้เกิดความสุข สงบ ร่มเย็น ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น ปลอดจากอบายมุข และเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทย


นอกจากนี้ เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารสุข กรมการศาสนายังได้จัดทำเว็บเพจสวดมนต์ออนไลน์วันสงกรานต์ พ.ศ. 2565 https://bit.ly/3u8XxJ4 เชิญชวนร่วมสวดมนต์ออนไลน์เพื่อความเป็นสิริมงคล เรียนรู้ธรรมะ ศาสนพิธีในวันสงกรานต์ พร้อมส่งต่อความสุขและคำอวยพรวันสงกรานต์ในรูปแบบ E-card ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2565
ไม่มีความคิดเห็น